Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Geografický webový portál WEBGIS“
4. september 2013
Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Geografický webový portál WEBGIS“
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu dodávateľa tovaru na predmet zákazky: „Geografický webový portál WEBGIS“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:            Mesto Nitra
Adresa    :        Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra
IČO:            00308307
DIČ:            2021102853
Kontaktná osoba:    JUDr. Igor Kršiak, prednosta MsÚ, 037/6511931, prednosta@msunitra.sk

Opis predmetu zákazky:
Geografický webový portál – WEBGIS má umožňovať zobrazovanie geodát mesta publikovaných verejnosti v internetovej siete prostredníctvom webového prehliadača. WEBGIS by mal byť prepojený s vnútorným geografickým systémom mesta Nitra a portálom klient.msunitra.sk
Požiadavky na funkcie portálu WEBGIS:
a)    Zobrazovanie geografických dát minimálne v týchto mapových vrstvách
–    orientačná mapa mesta
–    uličná sieť
–    súpisné čísla
–    adresné body
–    ortofotosnímka mesta
–    parcely registra „C“
–    parcely registra „E“
–    územný plán mesta
b)    Vyhľadávanie podľa
–    Adresných bodov
–    Ulíc
–    Parciel registra „C“
–    Parciel registra „E“
c)    Identifikácia objektov v mape
d)    Aktualizácia mapových objektov
e)    Meranie vzdialenosti
f)    Tlač máp

Miesto plnenia:
Mesto Nitra, Mestskú úrad v Nitra – webové sídlo

Predpokladaná hodnota zákazky:
9.500,-Eur bez DPH

Termín realizácie:
do 15.10.2013


Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača o oprávnení poskytovania služieb v oblasti: poskytovania software, alebo počítačového spracovania údajov a dát, alebo používania informačných technológií. (postačuje fotokópia oprávnenia).

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená ako celková cena, pričom cena v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do: 06.09.2013 do 12.00 hod..
Ponuku je možné predložiť:
a)    poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením „Verejné obstarávanie – WEBGIS (neotvárať)“ na adresu: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ, alebo
b)    osobne do podateľne verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením „Verejné obstarávanie – WEBGIS (neotvárať)“ na adrese: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, Nitra, alebo
c)    elektronicky na mailovú adresu: prednosta@msunitra.sk – predmet správy: „Verejné obstarávanie – WEBGIS“
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na dodanie tovaru.

Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
–    nebola predložená ani jedna ponuka
–    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
–    zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Typ zmluvy:
Zmluva na dodanie tovaru

Zmluvné podmienky:
–    fakturácia bude vykonaná po dodaní tovaru v celom rozsahu
–    návrh zmluvy vypracuje uchádzač a predloží ho verejnému obstarávateľovi spolu s ponukou
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014