Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Dodávka a montáž plastových okien a dverí – MŠ Mostná“
4. február 2014
Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Dodávka a montáž plastových okien a dverí – MŠ Mostná“
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu na uskutočnenie prác na predmet zákazky: „Dodávka a montáž plastových okien a dverí – MŠ Mostná“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:            Mesto Nitra
Adresa    :        Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
IČO:            00308307
DIČ:            2021102853
Kontakt:        kancelária prednostu MsÚ, 037/6511931, prednosta@msunitra.sk

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude :
–    demontáž, odvoz a likvidácia pôvodných okien a dverí
–    dodanie a montáž nových plastových okien a dverí v nasledovnom rozsahu:
–    1x dvojdielne okno s priečnikom, 7 komorový systém, farba biela, rozmer rámu 1460x1400mm, rám 68mm, min. stavebná hĺbka rámu a krídla 76mm, plastové profily s ručne vkladaným tesnením EPDM (nie extrudované tesnenie), tepelnoizolačné dvojsklá hr. 24mm s teplým distančným rámikom, bezpečnostné kovanie, bezpečnostné okenné kľučky, parapet vnútorný a vonkajší hrúbka min. 2mm, sieťka, žalúzie
–    1x trojdielne okno s manžetou s nadsvetlíkom, 7 komorový systém, farba biela, rozmer rámu 3660x2360mm, rám 68mm, min. stavebná hĺbka rámu a krídla 76mm, plastové profily s ručne vkladaným tesnením EPDM (nie extrudované tesnenie), tepelnoizolačné dvojsklá hr. 24mm s teplým distančným rámikom, bezpečnostné kovanie, bezpečnostné okenné kľučky, parapet vnútorný a vonkajší hrúbka min. 2mm, sieťka, žalúzie
–    4x trojdielne okno s manžetou s nadsvetlíkom, 7 komorový systém, farba biela, rozmer rámu 3380x2370mm, rám 68mm, min. stavebná hĺbka rámu a krídla 76mm, plastové profily s ručne vkladaným tesnením EPDM (nie extrudované tesnenie), tepelnoizolačné dvojsklá hr. 24mm s teplým distančným rámikom, bezpečnostné kovanie, bezpečnostné okenné kľučky, parapety vnútorné a vonkajšie hrúbka min. 2mm, sieťka, žalúzie
–    1x trojdielne okno s manžetou s nadsvetlíkom, 7 komorový systém, farba biela, rozmer rámu 3400x2360mm, rám 68mm, min. stavebná hĺbka rámu a krídla 76mm, plastové profily s ručne vkladaným tesnením EPDM (nie extrudované tesnenie), tepelnoizolačné dvojsklá hr. 24mm s teplým distančným rámikom, bezpečnostné kovanie, bezpečnostné okenné kľučky, parapet vnútorný a vonkajší hrúbka min. 2mm, sieťka, žalúzie
–    1x trojdielne okno s manžetou s nadsvetlíkom, 7 komorový systém, farba biela, rozmer rámu 3831x2360mm, rám 68mm, min. stavebná hĺbka rámu a krídla 76mm, plastové profily s ručne vkladaným tesnením EPDM (nie extrudované tesnenie), tepelnoizolačné dvojsklá hr. 24mm s teplým distančným rámikom, bezpečnostné kovanie, bezpečnostné okenné kľučky, parapety vnútorný a vonkajší hrúbka min. 2mm, sieťka, žalúzie
–    1x dvojdielne okno s manžetou s nadsvetlíkom, 7 komorový systém, farba biela, rozmer rámu 1450x2360mm, rám 68mm, min. stavebná hĺbka rámu a krídla 76mm, plastové profily s ručne vkladaným tesnením EPDM (nie extrudované tesnenie), tepelnoizolačné dvojsklá hr. 24mm s teplým distančným rámikom, bezpečnostné kovanie, bezpečnostné okenné kľučky, parapet vnútorný a vonkajší hrúbka min. 2mm, sieťka, žalúzie
–    1x dvojdielne okno s manžetou s nadsvetlíkom, 7 komorový systém, farba biela, rozmer rámu 2980x2360mm, rám 68mm, min. stavebná hĺbka rámu a krídla 76mm, plastové profily s ručne vkladaným tesnením EPDM (nie extrudované tesnenie), tepelnoizolačné dvojsklá hr. 24mm s teplým distančným rámikom, bezpečnostné kovanie, bezpečnostné okenné kľučky, parapet vnútorný a vonkajší hrúbka min. 2mm, sieťka, žalúzie
–    1x dvojdielne okno s manžetou s nadsvetlíkom, 7 komorový systém, farba biela, rozmer rámu 1460x2360mm, rám 68mm, min. stavebná hĺbka rámu a krídla 76mm, plastové profily s ručne vkladaným tesnením EPDM (nie extrudované tesnenie), tepelnoizolačné dvojsklá hr. 24mm s teplým distančným rámikom, bezpečnostné kovanie, bezpečnostné okenné kľučky, parapet vnútorný a vonkajší hrúbka min. 2mm, sieťka, žalúzie
–    1x jednodielne okno, 7 komorový systém, farba biela, rozmer rámu 860x830mm, rám 68mm, min. stavebná hĺbka rámu a krídla 76mm, plastové profily s ručne vkladaným tesnením EPDM (nie extrudované tesnenie), tepelnoizolačné dvojsklá hr. 24mm s teplým distančným rámikom, bezpečnostné kovanie, bezpečnostné okenné kľučky, parapet vnútorný a vonkajší hrúbka min. 2mm, sieťka, žalúzie
–    1x dvojdielne dvere (vchodové), 7 komorový systém, farba biela, rozmer rámu 1500x2100mm, rám 68mm, min. stavebná hĺbka rámu a krídla 76mm, plastové profily s ručne vkladaným tesnením EPDM (nie extrudované tesnenie), tepelnoizolačné dvojsklá hr. 24mm s teplým distančným rámikom, bezpečnostné kovanie, bezpečnostné kľučky, prah
–    montáž realizovaná v zmysle normy STN 733134 s použitím paropriepustných a paronepriepustných pások
–    murárske práce
(možná obhliadka)

Predpokladaná hodnota zákazky:
25.000,-Eur bez DPH

Termín realizácie:
03/2014

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača:
–    o oprávnení výkonu činnosti v oblasti – výroba, montáž (demontáž) plastových okien a dverí (postačuje fotokópia výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra)
–    certifikát ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 – uchádzač predloží vyhlásenie zhody výrobkov CE a potvrdenie o počiatočných skúškach

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená v celkovej cene stavebných prác a dodávky materiálov v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 06.02.2014 do 14.00 hod.
Ponuku je možné doručiť poštovou zásielkou v zalepenej obálke v lehote na predkladanie ponúk alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa (adresa: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ) s označením „Dodávka a montáž plastových okien a dverí – MŠ Mostná (neotvárať)“

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na uskutočnenie prác.

Miesto plnenia:
Materská škola Mostná, Nitra

Dôvody na zrušenie súťaže:
–    nebola predložená ani jedna ponuka
–    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
–    zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Typ zmluvy:
Zmluva na uskutočnenie prác
Podmienky plnenia:
–    fakturácia bude vykonaná po zrealizovaní diela v celom rozsahu
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014