Výzva na predloženie cenovej ponuky -
12. november 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Potraviny od 3300,- €

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Potraviny od 3300,- €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 0903 394 028                        Fax: 6 502 331
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Trojanovičová


2. Opis predmetu zákazky: „Stravovanie (obedy a večere) pre členov OVK“ počas volieb              do orgánov samosprávnych krajov r. 2013 (II. kolo) s tým, že obedy budú vydávané v čase od 12.00 h do 12, 15 h a večera v čase  od 16.00 h – do 16. 30 h; počet porcií – cca 642 obedov a cca 642 večerí; balenie stravy tak, aby vyhovovala hygienickým predpisom

3. Typ zmluvy: zmluva uzatvorená  podľa ObchZ

4. Miesto plnenia: 71 volebných okrskov  

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 7,75 €/osoba bez DPH
                                  (v rozsahu určenom zákonom č. 283/ 2002 Z. z.; (9,30 €/osoba vrátane DPH))

6. Termín dodania:  dňa 23. 11. 2013 – obed bude vydaný  v čase od 12.00 h – do 12.15 h,
                                                         – večera bude vydaná v čase od 16.00 h – do 16.30 h.

7. Lehota na predloženie ponuky do : 13. novembra 2013 (streda), do 15. 00 h – na adresu MsÚ v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra  – OSÚ -referát organizačný, v zapečatenej obálke s názvom „STRAVA-VOĽBY – neotvárať!“

      Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
 
8. Podmienky účasti:
     Uchádzač musí mať platný živnostenský list na vykonávanie tejto činnosti, ktorí predloží      do ponuky (stačí fotokópia).

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
      Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska:
–    gramáže,
–    balenia stravy (aby vyhovovalo hygienickým  predpisom)

10. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

11. Ďalšie informácie:
      Počet porcií bude spresnený vybranému uchádzačovi 18. 11. 2013, najneskoršie však
     22. 11. 2013, do 12.00 h, teda deň pred konaním volieb. 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Príloha II kolo zverejnené -návrh-zmluvavoľby VUC 2013 Ikona súboru pdf (92 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014