Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Zabezpečenie nasledovných druhov tovarov počas volieb do orgánov samosprávnych krajov r. 2013:
21. október 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Potraviny od 1000,- do 3 300,- €

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Potraviny od 1000,- do 3 300,- €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 0903 394 028                        Fax: 6 502 331
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Trojanovičová

2. Opis predmetu zákazky: „Zabezpečenie nasledovných druhov tovarov počas volieb              do orgánov samosprávnych krajov r. 2013:   

–    Mítická voda  mierne perlivá (1,5 l)  ………  cca 350 ks
–    Mítická voda neperlivá (1,5 l)           ………. cca 350 ks
–    porciovaný cukor (uviesť gramáž a počet ks v balení)… cca 7 000 ks
–    Tatranka (napolitánka 50 g) ……….cca 700 ks alebo
–    Horalka (50 g)                      ……….cca 700 ks alebo
–    Mila rezy (50 g)                   ………..cca 700 ks
–    mletá káva Jacobs mokka pres instant 100 g ……. 2ks
–    mletá káva Jacobs sympatie 75 g ….. 215 ks
–    porciovaný čaj s citrónovou príchuťou (40 g) (resp. uviesť gramáž a počet sáčkov v 1 balíku) ………cca 71 ks balíkov

– približné počty sú uvedené v zátvorke
– uchádzač musí uviesť gramáž tovaru

3. Typ zmluvy: formou objednávky

4. Miesto plnenia: 71 volebných okrskov  

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: približne 1000,-€ bez DPH                            

6. Termín dodania:  dňa 30. 10. 2013 – na adresu MsÚ v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06     Nitra

7. Lehota na predloženie ponuky do : 25. októbra 2013 (piatok), do 9.00 hod. – na adresu MsÚ v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra  – OSÚ -referát organizačný, v zapečatenej obálke s názvom „OBČERSTVENIE – VOĽBY – neotvárať!“

      Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk: 25. 10. 2013 MsÚ Nitra
 
9. Podmienky účasti:
     Uchádzač musí mať platný živnostenský list na vykonávanie tejto činnosti, ktorí predloží      do ponuky (stačí fotokópia).

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
      Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska:
–    gramáže,
–    ceny v Eurách (uviesť s DPH)

11. Dôvody na zrušenie súťaže:
      – nebola predložená ani jedna ponuka
      – ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
      – zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

12. Ďalšie informácie:
      Počet ks z jednotlivých druhov tovaru bude spresnený vybranému uchádzačovi do 29. 10.  2013.
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014