Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výroba prenosných stánkov na trhové akcie
22. november 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , nad 3 300 €
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , nad 3 300 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502 207             Fax: 037/6534254
Kontaktná osoba:  Š. Štefek , P. Jakubčin , A. Homola,


2.Opis predmetu zákazky: Výroba prenosných stánkov na trhové akcie
 Stánok má rozmer 3 925 x 2 625 mm, rozoberateľný na jednotlivé dielce, počet dielcov 10, výška    dielca 2 250 mm,  sedlová strecha , podlaha rošty, stánok je rozoberateľný na jednotlivé dielce aj strecha ( v zmysle projektovej dokumentácie )

3.Typ zmluvy: Zmluva na uskutočnenie práce

4.Miesto plnenia: vlastné priestory

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 15 800 € vrátane DPH  
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

6. Termín dodania: 20.12.2013

7. Lehota na predloženie ponuky do : 27.11.2013 do 14:00 hod
   Mestský úrad v Nitre, Štefánikova  tr. 60,   950 06  Nitra
   Obálka označená  SÚŤAŽ– Výroba prenosných stánkov
   Neotvárať    ( na  obálke   uviesť odosielateľa )
 
  Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
 

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním uzatvorená  zmluva na uskutočnenie práce.

9. Podmienky účasti:
– Cenová ponuka

Uveďte cenu za 1 kus stánku v eurách bez DPH,  sadzbu DPH, cenu za 1 kus stánku  vrátane DPH, ktorá bude rozhodujúca.

 – oprávnenie na podnikane

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena v eurách  za predmet zákazky vrátane DPH t.j. za 1 kus stánku  

 Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
– najnižšia predložená cenová ponuka je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky

12. Ďalšie informácie:
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Zmluva na uskutočnenie práce Ikona súboru pdf (97 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014