Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vypracovanie projektu hlasovej signalizácie požiaru v objekte hlavnej haly Zimného štadióna v Nitre, Jesenského 2, Nitra
28. november 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 3 300 € do 20 000 €
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 3 300 € do 20 000 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry
IČO: 31874568
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 949 01
Ulica: Kúpeľná 4
Telefón: 037 7413 075                     
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Dovičovič, 0902 205 128


2. Opis predmetu zákazky:
Vypracovanie projektu hlasovej signalizácie požiaru v objekte hlavnej haly Zimného štadióna v Nitre, Jesenského 2, Nitra

3.Typ zmluvy:
Objednávka

4.Miesto plnenia:
SŠaRZ Nitra

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:

Základné kritériá:
– kompletný projekt hlasovej signalizácie požiaru hlavnej haly Zimného štadióna ( celá stavba )
– napojenie na existujúcu EPS

– predpokladaná hodnota zákazky do 1 500 € vrátane DPH

6. Termín dodania:
 do 14 dní od objednávky

7. Lehota na predloženie ponuky do :
4.12.2013 do 11.00 hod
 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti:
– doklad o oprávnení podnikať
– oprávnenie na projektovanie
– cenová ponuka

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za vypracovanie projektu hlasovej signalizácie požiaru, vrátane DPH.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie:
– informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté v kancelárii  vedúceho prevádzky Zimného štadióna p. Miroslava Eckera, Jesenského 2,  949 01  Nitra
– obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
        – adresu verejného obstarávateľa
            Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry    
            Kúpeľná 4
            949 01 Nitra
– adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesto podnikania)
  – označenie heslom „Vypracovanie projektu hlasovej signalizácie požiaru Zimný štadión“
        
–    ponuky je možné doručiť iba poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do kancelárie verejného obstarávateľa  SŠaRZ Nitra, Kúpeľná 4, 1. poschodie  
–    náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzač.
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014