Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu – PD kino Palace
22. november 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 3 300.- € do 20 000.- €

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 3 300.- € do 20 000.- €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón:037/6502219   Fax:
Kontaktná osoba: Ladislav Fajčík


2. Opis predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu – PD kino Palace – doplnenie ( v 12 pare, 1x CD, 12x výkaz výmer,2x rozpočet.)    

3.Typ zmluvy: – ZoD

4.Miesto plnenia: – mesto Nitra – mestský úrad

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
–  navrhnúť chladenie priestoru sály a vestibulov
–  navrhnúť interiér sály s posúdením akustiky
–  navrhnúť interiér ostatných priestorov a akustiku skúšobne
–  navrhnúť jednoduché interiérové osvetlenie pódií
–  zabezpečiť vytvorenie chránenej únikovej cesty
–  zabezpečiť nové pripojovacie podmienky pre plyn, elektriku, telefón – internet
–  navrhnúť zriadenie priestorov pre históriu kino projekcie
–  navrhnúť zriadenie štruktúrovanej kabeláže
–  navrhnúť zapracovanie do PD rozvody pre technológiu kino projekcie a do rozpočtu                                            navrhnúť samostatný objekt s kino technológiou
Predpokladaná hodnota zákazky – 9 060,00 €

6. Termín dodania:17.12. 2013
 
7. Lehota na predloženie ponuky do :26.11.2013 do 10oohod.

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  a výsledkov z elektronickej aukcie  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti:
– Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu obstarávania – fotokópia dokladu
– Doklad – osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č.236/2000 Z. z. alebo ekvivalentný doklad vydaný členskými štátmi – fotokópia dokladu
– Návrh zmluvy

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

11. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

12. Ďalšie informácie:
– Informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté na odbore investičnej výstavby a rozvoja č. dv. 524
– Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
   – Adresu verejného obstarávateľa
      Mesto Nitra, Mestský úrad
      Odbor investičnej výstavby a rozvoja
      Štefánikova tr.60
      950 06 Nitra
– Adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania)
   označenie heslom PD kino Palace – doplnenie
– Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa.   
– V cene projektových prác je vypracovanie architektonicko – stavebno – technického zámeru uvedeného objektu, ktorého víťaz súťaže po odsúhlasení príslušnými odbormi mestského úradu bude podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie.
– Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzač.
– Víťaz súťaže na vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu – Rekonštrukia objektu Kina Palace v ktorej bola uzatvorená zmluva o dielo dňa 26.9.2013 má autorské práva v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z.z.


Príloha:
– návrh zmluvy
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

ZoD – PD Kino Palace – doplnenie Ikona súboru pdf (102 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014