Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Výmena oplechovania na časti budovy MsÚ“
28. august 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013

Stavebné práce    od 3.300  €  –  30.000 € bez DPH

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad

IČO :       308 307

Sídlo :      Nitra,  950 06

Ulica :      Štefánikova trieda  60

Telefón :  6502 108    fax: 6534 254

Kontaktná osoba: Zuzana Psotová

 

2. Opis predmetu zákazky: 

 

Výmena oplechovania na časti budovy MsÚ –  demontáž podporného oplechovania, dodávka a montáž poplastovaného hliníkového oplechovania vrátane AL konštrukcie, demontáž starých rohových líšt a dodávka a montáž nových, vyspravenie ostení a nadpraží okolo okien, demontáž a spätná montáž ALU obkladu.

 

3. Miesto plnenia: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 20.000 € bez DPH

 

5. Termín dodania:  do 30.10.2013

 

6. Lehota na predloženie cenovej ponuky do : 3.9.2013 do 12,00  hod.

                                                                               po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá,

                                                                               ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

 

7. Vyhodnotenie ponúk:

Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude  na uvedenú zákazku vystavená objednávka.

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.

 

9. Dôvody na zrušenie súťaže: 

– nebola predložená ani jedna ponuka

– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“

– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

 

13. Ďalšie informácie:

Na hore uvedenom telefónnom čísle je možné si dohodnúť obhliadku priestorov.

Obhliadku je možné vykonať v termíne do  31.8.2013 do 12,00 hodiny.

 

 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Zmluva-vymenaoplechovania Ikona súboru pdf (72 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014