Výzva na predloženie cenovej ponuky - vyhotovenie znaleckého posudku na ohodnotenie budovy Kina LIPA
15. október 2013
Výzva na predloženie cenovej ponuky - vyhotovenie znaleckého posudku na ohodnotenie budovy Kina LIPA
Výzva na predloženie cenovej ponuky Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary, služby, práce od 1.000 € do 3.300 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón:  037/6502220         Fax:
Kontaktná osoba: p. Tužinská, Ing. Némová


2. Opis predmetu zákazky: vyhotovenie znaleckého posudku na ohodnotenie budovy Kina LIPA – súp. č. 966 na parc. č. 874/10 a pozemku pod budovou, k. ú. Chrenová

3.Typ zmluvy:  –

4.Miesto plnenia:  NITRA

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:  2.500 € s DPH

6. Termín dodania:  do 30.10.2013
 
7. Lehota na predloženie ponuky do:  18.10.2013 do 9.00 hod.

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.

9. Podmienky účasti:
– cenová ponuka

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€ ( prípadne iné kritériá podľa zváženia)

11. Elektronická aukcia:

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená


13. Ďalšie informácie: úhrada na základe objednávky, nakoľko sa jedná o jednorázové plnenie. Ponuky predkladať do stanoveného termínu.

– obal ponuky musí obsahovať nasledujúce údaje:
Adresu verejného obstarávateľa
Mesto Nitra, Mestský úrad
odbor majetku
Štefánikova trieda 60
950 06  Nitra
– adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
  označenie heslom „Znalecký posudok – neotvárať“
– ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne        
  do podateľne verejného obstarávateľa
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014