Výzva na predloženie cenovej ponuky – Vybudovanie oddychovej zóny pod multifunkčným ihriskom Hydinárska ul. Párovské Háje, Nitra
3. október 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 dodanie tovaru od 3 300.-€

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 dodanie tovaru od 3 300.-€

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 6 502 270                        Fax:6 502 331
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Šterdasová


2. Opis predmetu zákazky:
Vybudovanie oddychovej zóny pod multifunkčným ihriskom Hydinárska ul. Párovské Háje.

3.Typ zmluvy: zmluva na dodanie tovaru

4.Miesto plnenia:

Miesto dodania a osadenia – Párovské Háje – Hydinárska ul.-verejná zelená plocha v tvare trojuholníka pod multifunkčným ihriskom   

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: do 4 166,66,- €.- bez DPH.
5.1. Nákup, doprava a montáž  4 ks drevených sedacích súprav
–    agátové drevo – dĺžka stolov 200 cm, výška cca 70 cm vrátane lavíc bez operadla  dĺžka 200cm, výška cca 45 cm viz. foto príloha
–    povrchová úprava dreva – Chemolux farba orech
5.2. Nákup a montáž 3 ks  pružinových hojdačiek – zvieratiek

6. Termín dodania: do 45 dní od podpisu zmluvy.
 
7. Lehota na predloženie ponuky do :
9.10.2013 do 10,00 hod.

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8.Vyhodnotenie ponúk:

Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9.Podmienky účasti:

– cenová ponuka vyhotovená v zmysle výzvy.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v €.

11. Elektronická aukcia: nie

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

13. Ďalšie informácie:

–    Informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté na odbore komunálnych činností a životného prostredia č.dv. 423,
–    obal ponuky musí obsahovať nasledujúce údaje:
adresu verejného obstarávateľa
Mesto Nitra, Mestský úrad
odbor komunálnych činností a životného prostredia
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
–    adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
–    označenie heslom „Oddychová zóna Párovské Háje“
–    ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa,
–    náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzač.

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Zmluva na dodanie tovaru – Vybudovanie oddychovej zóny pod multifunkčným ihriskom Hydinárska ul. Párovské Háje, Nitra Ikona súboru pdf (100 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014