Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vybavenie ihrísk pre MŠ
22. november 2013
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vybavenie ihrísk pre MŠ
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary a služby v hodnote od 1 000,00 € do 3 300,00 €

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón:  037/6502276                Fax: 037/6502331         e-mail: mikulova@msunitra.sk          
Kontaktná osoba: PhDr. Kvetoslava Mikulová2.    Opis predmetu zákazky:
Tovar pre kategóriu: Vybavenie ihrísk pre MŠ podľa výkazu
 

""

3.    Typ zmluvy:
Zmluva na dodanie tovaru, jeho dovoz a montáž uzatvorená v zmysle  zákona o verejnom obstarávaní

4.    Miesto plnenia:
Materské školy podľa výkazu v prílohe5.    Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:   3 023,20   EUR  bez DPH
Cena uchádzača musí byť uvedená v zložení:
Cena za tovar, dovoz, montáž      –    bez DPH
–    vrátane DPH

6.    Termín realizácie:
       do 20.12.2013

7.    Lehota na predloženie ponuky do :   29.11.2013 do 12.00 hod.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje
–    adresu verejného obstarávateľa
Mesto Nitra, Mestský úrad
OŠMaŠ  RPV                                                                                
Štefánikova 60
950 06 Nitra
–    adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania)

označenie heslom „Tovar pre kategóriu: Vybavenie ihrísk pre MŠ“    
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena za tovar a jeho dovoz vrátane DPH
 

 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014