Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Vakcíny proti žltačke A a B“
4. september 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác.
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác.

Tovar a služby v hodnote  od 1 000 € do 3 300 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestská polícia
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 949 01
Ulica: Cintorínska 6
Telefón:  037/6922521     Fax: 037/6922502  E- mail: ekonom@mspnitra.sk
Kontaktná osoba: ing. Darnady

2. Opis predmetu zákazky:
vakcína proti žltačke A a B v počte 30 ks, registrovaná v SR

3.Miesto plnenia:
Mesto Nitra – Mestská polícia, Cintorínska 6, 949 01 Nitra

4. Predpokladaná hodnota zákazky:
1 700 € s DPH
5. Termín dodania:
do 30.9.2013
 
6. Lehota na predloženie ponuky do : 9.9.2013 do 12.00h
 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

7. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO( zverejňuje investičný referát).  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude vystavená objednávka.

8. Podmienky účasti:
oprávnenie na predaj liekov v zmysle zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

10. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014