Výzva na predloženie cenovej ponuky v zákazke : Ubytovanie a stravovanie zahraničných súborov – počas Osláv 1150.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
10. jún 2013
Podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien z. č. 28/2013 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác

Podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien z. č. 28/2013 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra
IČO: 308 307
Adresa : Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Telefón: 037/6502388  
Kontaktná osoba: Mgr. Dagmar Bojdová

2. Opis predmetu zákazky: Ubytovanie a stravovanie súborov zo zahraničia – účinkujúcich v programe Slavica fest v dňoch 04.- 08. júla 2013 počas podujatia Oslavy 1150.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

3. Miesto plnenia: ubytovanie a stravovanie v Nitre, obstarávateľ vyžaduje iba hotely v širšom centre mesta Nitry
4. Predpokladaná hodnota zákazky: celková hodnota do 5000 eur

5. Rozsah ponuky :
1. časť predloženej cenovej ponuky
– zabezpečenie ubytovania pre 124 osôb – účinkujúcich počas 4 dní – bližšie špecifikované nižšie
2. časť predloženej cenovej ponuky
– zabezpečenie stravovania pre 124 osôb – podľa bližšej špecifikácie uvedenej nižšie

1. časť : zabezpečenie ubytovania
– predložená cenová ponuka musí obsahovať jednotkovú cenu na 1 nocľah vrátane raňajok na 1 osobu  a celkovú sumu za ubytovanie požadovaného počtu osôb na uvedený počet nocľahov vrátane raňajok
špecifikácia:
1. súbor : 35 osôb  – 05. – 08.07. 2013 /piatok až pondelok/ – 3 x nocľah

 2. súbor : 54 osôb – 05. – 07.07.2013 /piatok až nedeľa/ – 2x nocľah

3. súbor : 35 osôb – 06. – 07.07. 2013 / sobota/nedeľa/ – 1x nocľah

2. časť predloženej cenovej ponuky
– predložená cenová ponuka musí obsahovať jednotkovú cenu za obed a jednotkovú cenu za večeru na 1 osobu v reštauračnom zariadení hotela

Cena musí byť v nasledovnom zložení:
– vo svojej ponuke uveďte jednotkovú cenu  za nocľah vrátane raňajok bez DPH + sadzba DPH a celkovú cenu s DPH , celkovú cenu za uvedený počet nocľahov vrátane raňajok bez DPH + sadzba DPH a celkovú cenu s DPH, a jednotkovú cenu za stravovanie /obed, večera/  bez DPH + sadzba DPH a celkovú cenu s DPH.

5. Termín dodania: 4.- 8.7.2013
 
6. Lehota na predloženie ponuky do : 17.6.2013 do 12.00 hod.
 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

7. Podmienky účasti: požadovaná kapacita na ubytovanie – 124 osôb, vyššia kvalita a štandard služieb, kópia živnostenského oprávnenia alebo kópia výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cenová ponuka za predmet zákazky vrátane DPH/€
– komplexnosť ponúkaných služieb
– hotel v širšom centre mesta Nitry

Cenové ponuky je potrebné spracovať podľa predloženej prílohy a doručiť písomne do podateľne MsÚ v Nitre na adresu :

Mestský úrad v Nitre
odbor kultúry
Štefánikova tr.60
950 06 Nitra

v uzatvorenej obálke označenej „Cenová ponuka na ubytovanie a stravovanie zahraničných súborov na podujatie Oslavy 1150.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“  – NEOTVÁRAŤ !“ v termíne podľa bodu 6.

9. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 17.6. 2013 o 14.00 h na MsÚ v Nitre, č.dv. 116.
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie.
Úspešnému uchádzačovi bude e-mailom a písomne oznámený výsledok súťaže a následne mu bude doručená jedna objednávka na ubytovanie a ďalšia objednávka  na stravovanie uvedeného počtu osôb, úspešný uchádzač po realizácii predmetu zákazky vystaví dve faktúry – osobitne za ubytovanie a za stravovanie, v súlade s doručenými objednávkami.
V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšej ponuky v zákazke s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Dokumenty – Kultúra a voľný čas

Obstaranie súbory Ikona súboru pdf (97 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014