Výzva na predloženie cenovej ponuky v zákazke :Prenájom a obsluha LED obrazovky počas Osláv 1150.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
10. jún 2013
Podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác
Podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra
IČO: 308 307
Adresa : Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Telefón: 037/6502388  
Kontaktná osoba: Mgr. Tereza Zaujecová

2. Opis predmetu zákazky: Prenájom a obsluha LED obrazovky počas podujatia Oslavy 1150.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

3.Miesto plnenia: Svätoplukovo námestie, Nitra

4. Rozsah ponuky :
– profesionálna LED obrazovka do exteriéru na 4 dni od 4.-7.7.2013
– obraz na ploche musí byť dobre viditeľný aj počas dňa
– celkový rozmer plochy obrazovky 4 x 3 m
– pozorovacia vzdialenosť od 10m
– obrazovka musí byť zavesená na certifikovanej konštrukcii vo výške aspoň 6 m  
– 2 prenosné kamery na snímanie podujatia
– 1 strižňa
– výroba a premietanie reklamných spotov, lôg a záberov z podujatia
– profesionálny tím technikov /skúsenosti s prenosmi/, ktorí zabezpečia obsluhu LED obrazovky a budú k dispozícii počas celého programu

– LED obrazovka bude umiestnená pri DAB, na Svätoplukovom námestí v Nitre
– k dispozícii bude eletric.prípojka 63A/400V približne 1 m od prekrytia na Svätoplukovom námestí

5. Termín dodania: 4.-7.7.2013
 
6. Lehota na predloženie ponuky do : 13.6.2013 do 12.00 hod.
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

7. Podmienky účasti: profesionálna prax v žiadanom obore min.3 roky, preukázať poskytnutie žiadanej služby na outdoorových podujatiach /názov podujatia, dátum uskutočnenia, rozsah služby, kontakt na usporiadateľa podujatia/, bezúhonnosť, vyrovnané záväzky voči obstarávateľovi


8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cenová ponuka za predmet zákazky vrátane DPH/€
– komplexnosť ponúkaných služieb
– vo svojej ponuke uveďte celkovú cenu bez DPH + sadzba DPH a celkovú cenu s DPH

Cenové ponuky je potrebné spracovať podľa predloženej prílohy a doručiť písomne do podateľne MsÚ v Nitre na adresu :

Mestský úrad
Odbor
Štefánikova tr.60
950 06 Nitra

v uzatvorenej obálke označenej „Cenová ponuka na prenájom a obsluhu LED obrazovky na podujatie Oslavy 1150.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“

9. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 13.6. 2013 o 14.00 h na MsÚ v Nitre, č.dv. 113.
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie.
Úspešnému uchádzačovi bude písomne oznámený výsledok súťaže a bude s ním uzatvorená zmluva.
V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšej ponuky v zákazke s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Dokumenty – Kultúra a voľný čas

obstaravanie LED Ikona súboru pdf (93 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014