Výzva na predloženie cenovej ponuky - Úprava striech na stánkoch
6. november 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , do 3 300,- €

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , do 3 300,- €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502207             Fax: 037/6534254
Kontaktná osoba: Ing. Jakubčin, Homola


2. Opis predmetu zákazky: Úprava striech na stánkoch
Strechu je potrebné znížiť približne o jednu tretinu terajšej výšky.  Po úprave je potrebné prispôsobiť uchytenie strechy k samostatnému stánku. Systém úchytov musí byť ľahko montovateľný. Počet striech 8 na stánky rozmerov 4 x 3 m. Jedna strecha sa skladá z 9 častí.
1.    Zamerať nový tvar striešky a vypracovať dokumentáciu
2.    Demontáž krytiny
3.    Demontáž výdrevy
4.    Úprava  oceľovej  konštrukcie : existujúcu konštrukciu je potrebné rozrezať a časti  a konštrukcie upraviť podľa požiadavky objednávateľa
5.    Upravenú  oceľovú  konštrukciu pozvárať
6.     Oceľovú konštrukciu strechy primerať k stánku a prispôsobiť úchyty strešnej konštrukcii
7.     Oceľovú konštrukciu  ošetriť základnou a vrchnou farbou. Odtieň farby podľa už aplikovaného odtieňu
8.    Výdrevu upraviť podľa novej oceľovej  konštrukcii , výdrevu ošetriť vhodným ochranným náterom, namontovať výdrevu
9.    Krytinu upraviť podľa novej oceľovej  konštrukcii a namontovať
10.    Staré otvory na krytine zaslepiť vhodným spôsobom

3. Typ zmluvy: objednávka

4. Miesto plnenia: Skladové priestory  – Nitra

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 3 000 

6. Termín dodania: do 15 . 11 . 2013

 Lehota na predloženie ponuky do : 8.11. 2013 do 14.00 hod
Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra . Obálka označená Úprava striech na stánkoch  NEOTVÁRAŤ ( na obálke uviesť odosielateľa )
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude mu vystavená objednávka.

9. Podmienky účasti:

Predložená cenová ponuka
Uveďte cenu bez DPH sadzbu DPH a cenu vrátane DPH v eurách ( rozsah v zmysle bodu 2 – Opis predmetu zákazky ) .
Oprávnenie na podnikanie

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky ( bod 2 – Opis predmetu zákazky ) vrátane DPH/€

11. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
– najnižšia predložená cenová ponuka je vyššia ako predpokladaná cena
  obstarávateľa

12. Ďalšie informácie:
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014