Výzva na predloženie cenovej ponuky - Tovar pre kategóriu: Drevená zostava na dvor pre MŠ
22. november 2013
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Tovar pre kategóriu: Drevená zostava na dvor pre MŠ
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary a služby v hodnote od 3 300,00 € do 20 000,00 €

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón:  037/6502276                       Fax: 037/6502331          e-mail: mikulova@msunitra.sk             
Kontaktná osoba: PhDr. Kvetoslava Mikulová


2.    Opis predmetu zákazky:
    Tovar pre kategóriu: Drevená zostava na dvor pre MŠ podľa výkazu

""


3.    Typ zmluvy:
Zmluva na dodanie tovaru, jeho dovoz a montáž uzatvorená v zmysle  zákona o verejnom obstarávaní


4.    Miesto plnenia:
Materské školy podľa výkazu v prílohe

5.    Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:   4 683,12 EUR  bez DPH
Cena uchádzača musí byť uvedená v zložení:
Cena za tovar, dovoz, montáž –    bez DPH
                          vrátane DPH
6.    Termín realizácie:
    do 20.12.2013


7.    Lehota na predloženie ponuky do : 29.11.2013 do 1200 hod.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje
–    adresu verejného obstarávateľa
Mesto Nitra, Mestský úrad
OŠMaŠ  RPV                                                                                
Štefánikova 60
950 06 Nitra
–    adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania)

označenie heslom „Tovar pre kategóriu: „Drevená zostava na dvor pre MŠ“    
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena za tovar a jeho dovoz vrátane DPH
–    úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním podpísaná zmluva.
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014