Výzva na predloženie cenovej ponuky - tlač propagačných materiálov typu plagáty (formát A2, A3, A5), postery, brožúry, skladačky a pod.
18. február 2014
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 služby
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 služby

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra  PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón:  037/6502212
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Snopová


2. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je tlač propagačných materiálov typu plagáty (formát A2, A3, A5), postery, brožúry, skladačky a pod. na základe dodaných podkladov a požiadaviek.
Zákazka zahŕňa tlač materiálov, ktoré propagujú podujatia  a aktivity organizované Mestom Nitra počas roka. Počet podujatí, ktoré Mesto Nitra organizuje, prípadne na ktorých sa podieľa ako spoluorganizátor je približne 40. Predpokladaný rozsah tlače k organizovaným podujatiam je nasledovný:
3-5 podujatí – plagáty formátu A2 (150-200 kusov, tlač 4+0, papier 135-150 g)
30-35 podujatí – plagáty formátu A3 (150-200 kusov, tlač 4+0, papier 135 g)
15-20 podujatí – letáky formátu A5 (200-500 kusov, tlač 4+0 alebo 4+4, papier 115g)
5-8 podujatí – skladačky formát A4 lom na DL (300-1000 kusov, tlač 4+4, papier 115g)
2-4 podujatia – brožúry formát 210x100mm (rozsah strán 20+4, 32+4; tlač 4+4, papier obálka 200g, vnútro 115 g, väzba V1).

3.Typ zmluvy:
Zmluva na poskytnutie služby

4. Miesto plnenia:
Sídlo uchádzača

5. Rozsah ponuky: predpokladaná hodnota zákazky:
maximálne 10.000,- bez DPH

6. Termín dodania:
marec – december 2014
 
7. Lehota na predloženie ponuky do :
do 25. 2.2014 do 12.00 hod. podateľňa MsÚ
Adresa:
Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre
Útvar propagácie a cestovného ruchu
Štefánikova tr. 60
950 06 Nitra
Na obálke uviesť: „PONUKA – TLAČ PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV“
                           NEOTVÁRAŤ!

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.


9. Podmienky účasti:
– živnostenské oprávnenie na predmet zákazky – kópia dokladu
– predloženie ponuky na všetky požadované služby v požadovanom rozsahu  (vyplnená tabuľka  v prílohe č.1)
– uchádzač musí disponovať vlastnými technológiami a strojovým vybavením pre priame vyhotovenie všetkých zákaziek vo vlastnej réžii o čom predloží dokumentáciu
– návrh zmluvy na poskytnutie služby s vyplnenými údajmi uchádzača


10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

11. Elektronická aukcia: NIE

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Prílohy:
č. 1 – tabuľka so špecifikáciou predmetu zákazky
č. 2 – návrh zmluvy
 

Súbory na stiahnutie(3 ks):

Verejné obstarávanie

príloha k výzve – tlač propagačných materiálov typu plagáty (formát A2, A3, A5), postery, brožúry, skladačky a pod. .pdf Ikona súboru pdf (62 KB)

príloha k zmluve na poskytnutie služby – tlač propagačných materiálov typu plagáty (formát A2, A3, A5), postery, brožúry, skladačky a pod. .pdf Ikona súboru pdf (74 KB)

Zmluva na poskytnutie služby – tlač propagačných materiálov typu plagáty (formát A2, A3, A5), postery, brožúry, skladačky a pod. .pdf Ikona súboru pdf (101 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014