Výzva na predloženie cenovej ponuky - TLAČ A TLAČIVÁ
29. január 2014
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: 950 06 Nitra
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502 305,6502 216                        Fax:037/6534254
Kontaktná osoba: Mária Blisková,
Mária Hoptajová


2. Opis predmetu zákazky:
TLAČ A TLAČIVÁ

špecifikácie predmetu zákazy  tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.


3.Typ zmluvy: Rámcová dohoda na poskytnutie služby.

4.Miesto plnenia:  MsÚ v Nitre.

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 19 999,-€ bez DPH za celé obdobie plnenia.

6. Termín dodania: od 14.2.2014, dodávka  bude realizovaná písomnými objednávkami v zmysle zmluvných podmienok.
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 5.2.2014 do 12:00 hod. SEČ
 
    Obal ponuky musí byť uzatvorený a obsahovať nasledovné údaje:  
     adresu verejného obstarávateľa:
     Mestský úrad Nitra, útvar prednostu , Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
     adresu uchádzača,
     [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
     označenie heslom:
 „SÚŤAŽ  – NEOTVÁRAŤ –Tlač a tlačivá“

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.


9. Podmienky účasti:
 a) doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou / napr. výpis z obchodného registra alebo potvrdením príslušného orgánu na oprávnenie poskytovať službu na predmet zákazky/ –  fotokópia  dokladu.


10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€
-Uchádzač uvedie cenu za 1položku
-Celkovú cenu za všetky položky uvedené v tabuľke(špecifikácii predmetu)

11. Elektronická aukcia: NIE


12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnenáPrílohy:
– špecifikácia predmetu zákazky
– návrh zmluvy
 

Súbory na stiahnutie(2 ks):

Verejné obstarávanie

Rámcová dohoda tlač a tlačivá.pdf Ikona súboru pdf (97 KB)

Tlač a tlačivá k výzve 2014 – príloha č 1.pdf Ikona súboru pdf (76 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014