Výzva na predloženie cenovej ponuky - Strážna služba na Svätoplukovom námestí v Nitre – Vianočné mestečko 2013
14. október 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , od 3 300 €
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , od 3 300 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502207             Fax: 037/6534254
Kontaktná osoba: Ing. Jakubčin, Homola

2.Opis predmetu zákazky: Strážna služba na   Svätoplukovom námestí v  Nitre   –
    Vianočné mestečko 2013
3.Typ zmluvy: viď príloha
4.Miesto plnenia: Svätoplukovo námestie Vianočné mestečko
5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 4 600 € vrátane DPH  za stráženie Vianočné mestečko 2013 od 25.11.2013 do 31.12.2013 ( vrátane ). Čas stráženia od 22.00 hod do 08.00 hod minimálne dvaja pracovníci.
6. Termín dodania: Stráženie trhového Vianočného mestečka od 25.11. – 30.12.2013
 ( vrátane ). Čas stráženia od 22.00 hod do 08.00 hod.

 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 18.10.2013 do 12.00 hod
    Mestský úrad OKČ a ŽP Štefánikova 60   950 06 Nitra
   Obálka označená SÚŤAŽ SBS – Neotvárať

Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude mu vystavená zmluva
9. Podmienky účasti:.
– Cenová ponuka
– Uveďte cenu vrátane DPH v eurách  za  1 hod stráženia / jedna osoba bez zbrane vykonávanie služby s vecnými bezpečnostnými prostriedkami .
– licencia na prevádzkovanie strážnej služby


10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky 1 hod stráženia/ jedna osoba. Cena  vrátane DPH v eurách, vykonávanie služby s vecnými bezpečnostnými prostriedkami bez zbrane
 
11. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
– najnižšia predložená cenová ponuka prepočítaná  za obdobie stráženia   od 25.11.2013 do 30.12.2013 ( vrátane ) v čase od 22.00 hod do 8.00 hod je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky
12. Ďalšie informácie:
– čas stráženia od 22.oo hod do 08.00 hod., minimálne  dvaja pracovníci. Stráženie zahŕňa aj obdobie štátnych sviatkov.

 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Zmluva FO MESTO NITRA – Vianočné trhy výzva Ikona súboru pdf (94 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014