Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stravovanie (obedy a večere) pre členov OVK“ počas volieb prezidenta Slovenskej republiky r. 2014
24. február 2014
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Potraviny od 3300,- €
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Potraviny od 3300,- €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 0903 394 028                        Fax: 6 502 331
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Trojanovičová


2. Opis predmetu zákazky: „Stravovanie (obedy a večere) pre členov OVK“ počas volieb              prezidenta Slovenskej republiky r. 2014  s tým, že obedy budú vydávané v čase od 12.00 h do 12, 15 h a večera v čase  od 16 h – do 16. 30 h; počet porcií – cca 750 obedov a cca 750 večerí; balenie stravy tak, aby vyhovovala hygienickým predpisom

3. Typ zmluvy: zmluva na poskytnutie služby

4. Miesto plnenia: 71 volebných okrskov  

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 7,75 €/osoba bez DPH
                                  (v rozsahu určenom zákonom č. 283/ 2002 Z. z.; (9,30 €/osoba vrátane DPH))
                              – v prípade konania II. kola volieb prezidenta SR je predpokladaná hodnota zákazky – 7,75 €/osoba bez DPH ( v rozsahu určenom zákonom č. 283/ 2002 Z. z.; (9,30 €/osoba vrátane DPH), pričom zmluvné podmienky rieši zmluva, ktorá je prílohou č. 1 tejto výzvy)


6. Termín dodania:  dňa 15. 03. 2014 – obed bude vydaný  v čase od 12.00 h – do 12.15 h,
                                                         – večera bude vydaná v čase od 16 h – do 16.30 h.

 7. Lehota na predloženie ponuky do : 03. marca (pondelok) 2014, do 9. 00 h – na adresu MsÚ v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra  – OSÚ -referát organizačný, v zapečatenej obálke s názvom „STRAVA-VOĽBY – neotvárať!“

      Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
     
8. Podmienky účasti:
     Uchádzač musí mať platný živnostenský list na vykonávanie činnosti na predmet zákazky, ktorí predloží   do ponuky (stačí fotokópia).

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
      Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska:
–    gramáže,
–    balenia stravy (musí  vyhovovať hygienickým  predpisom)

10. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

11. Ďalšie informácie:
      Počet porcií bude spresnený vybranému uchádzačovi 10. 03. 2014, najneskoršie však
     14. 03. 2014, do 12 h,  deň pred konaním volieb (v prípade konania II. kola voľby    prezidenta SR, najneskôr do 12.00 h dňa 28. 03. 2014)


Príloha:
– návrh zmluvy
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie

Návrh ZMLUVY-voľby prezidenta SR r 2014 Ikona súboru pdf (87 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014