VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
22. október 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary, služby, práce od 1.000,-€ do 3.300,-€
Podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary, služby, práce od 1.000,-€ do 3.300,-€

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:         Mesto Nitra, Mestský úrad
    IČO:         308 307
    Sídlo:         Nitra
    PSČ:        950 06
    Ulica:        Štefánikova 60
    Telefón:    037/ 6502 299
    Fax:        037/ 6534 254
    Kontaktná osoba: Mgr. Bojdová, Mgr. Ferčák


2.    Opis predmetu zákazky:
Silvestrovský ohňostroj – Ohňostroj v rámci silvestrovského programu na Svätoplukovom námestí v čase o 24:00 v dĺžke trvania minimálne 7 minút.

3.    Typ zmluvy: objednávka    

4.    Miesto plnenia: Svätoplukovo námestie, Vianočné mestečko

5.    Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 1.666 € (2.000€ vrátane DPH) za realizáciu ohňostroja dňa 31.12.2013 o 24:00hod v trvaní minimálne 7 minút v približnom rozsahu: fontány – rôzne farby (min. 10ks), vysoké fontány (min. 5ks), pyrotechnický nadpis „2014“, kompakt (min. 2×100 rán), samostatné gule (min. 150ks).

6.    Termín dodania: 31.12.2013 o 24:00hod v trvaní minimálne 7 minút.

7.    Lehota na predloženie ponuky: 25.10.2013 do 13:00h. Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8.    Vyhodnotenie ponúk: Po vyhodnotení predložených ponúk sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO. Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.    

9.    Podmienky účasti: cenová ponuka, odborná spôsobilosť vykonávania činnosti odpaľovača ohňostrojov s platným preukazom odpaľovača ohňostrojov

10.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

11.    Elektronická aukcia:

12.    Dôvody na zrušenie súťaže:
–    Nebola predložená ani jedna ponuka
–    Ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“
–    Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13.    Ďalšie informácie: úhrada na základe objednávky, nakoľko sa jedná o jednorazové plnenie. Ponuky predkladať do stanoveného termínu.

Obal ponuky musí obsahovať nasledujúce údaje:
–    Adresu verejného obstarávateľa
Mesto Nitra, Mestský úrad
Odbor kultúry
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
–    Adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania)
–    Označenie heslom Ponuka ohňostroja – neotvárať
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa.

 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014