Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému – Nitra
12. september 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru . Tovar do 20 000 € bez DPH
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru . Tovar do 20 000 € bez DPH

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Nitra – Mestská polícia
IČO: 308 307
Sídlo:
Miesto: Nitra PSČ: 949 01
Ulica: Cintorínska 6
Telefón. 037 69 22 555  fax: 037 69 22 502
Kontaktná osoba:
Silvester Nitry, elektronická pošta: nitry@mspnitra.sk


2. Opis predmetu zákazky:

Dodávka a montáž 2 ks otočných IP monitorovacích kamier s vyvedením signálu na centrálny dispečing Mestskej polície na ul. Cintorínska 6 v Nitre k existujúcemu sieťovému digitálnemu videorekordéru NVR  WJ-ND300 a k existujúcej IP klávesnici WV-CU950
1. časť: dodávka a montáž 1 ks otočnej IP kamery v križovatke ul. Kmeťova a Na Hôrke na stĺp verejného osvetlenia, – s prenosom video signálu a telemetrie po optickom vlákne uložením do zeme v celej trase s napojením na optický kábel (cca 170m), pripojenie  230V z existujúceho rozvádzača el. napätia obytného domu (cca 80m od umiestnenia kamery), chránené prepäťovými ochranami
2.časť : dodávka a montáž 1 ks otočnej IP kamery  na budovu Župného domu na Župnom námestí, napojenie na optický kábel (vzdialenosť od budovy Župného domu cca 120m), pripojenie 230V (v budove), chránené prepäťovými ochranami  

Minimálne technické požiadavky: viď príloha č.1  

3.Typ zmluvy:
Zmluva na dodanie tovaru

4. Miesto plnenia:
Župné námestie, ul. Na Hôrke 1, Cintorínska 6, Nitra.

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
20 000 € vrátane DPH , bez DPH 16 666,66 €
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR uznesením Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality k projektu v oblasti situačnej prevencie.

6. Termín dodania:
Do 13.12. 2013


7. Lehota na predloženie ponuky do:
26.9.2013 do 12.00 h
na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy s označením : Súťaž – Kamerový systém- neotvárať!
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
8. Vyhodnotenie ponúk:
Dňa 27.9.2013 o 9.00hod. v sídle obstarávateľa.
– do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky určené náležitosti a zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve,
– platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené.
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním uzatvorená zmluva na uvedenú zákazku .

9.Podmienky účasti:
 Uchádzač musí predložiť:  
– doklad o oprávnení  podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na realizáciu požadovaného predmetu  zákazky. Originál alebo overená kópia dokladu alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, overená kópia tohto dokladu,
– licenciu na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods.1 zák.473/2005 Z.z.,
– fotografie tovaru s uvedením technických  parametrov,
– návrh zmluvy v jednom vyhotovení (v zmysle prílohy č.2) podpísanú uchádzačom, štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom, ktorý je oprávnený konať v záväzkových vzťahoch,

10.Tvorba ceny:
Ponuka bude predložená v jednotkovom členení za jednotlivé časti a  súčasne ako celková cena, pričom cena v Eurách bude uvedená: cena bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.
Ponuka musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky, t.j. cena za jednotlivé časti (v zmysle predmetu zákazky), a sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom.
Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú časť zákazky  aj jednotkovú cenu a celkovú cenu, ktorá je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH

12. Elektronická aukcia: nie

13. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebude predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
– verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom na požadovaný predmet zákazky.

14. Lehota viazanosti ponúk
Do 25.10.2013

15. Ďalšie informácie:
Pri realizácii nesmie dôjsť k dodávke materiálu rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe existujúceho mestského kamerového systému

Uchádzačom sa odporúča vykonať ohliadku miesta dodania predmetu, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača.
Obhliadku miesta je možné si dohodnúť na hore uvedenom telefónnom čísle. Obhliadku je možné vykonať v termíne do  20.9.2013 do 12,00 hodiny.
 

Súbory na stiahnutie(2 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

príloha č 1 min tech požiadavky .pdf Ikona súboru pdf (88 KB)

príloha č 2 zmluva návrh.pdf Ikona súboru pdf (106 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014