Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekondičný pobyt pre zamestnancov Mestskej polície v Nitre v zariadení poskytujúcom liečebné procedúry s ubytovaním v dĺžke pobytu 6nocí (7 dní)
24. február 2014
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru . Tovar a služba do 20 000 € bez DPH
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru . Tovar a služba do 20 000 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Nitra – Mestská polícia
IČO: 00308 307
Sídlo:
Miesto: Nitra PSČ: 949 01
Ulica: Cintorínska 6
Telefón. 037 69 22 555  fax: 037 69 22 502
Kontaktná osoba:  Silvester Nitry elektronická pošta: nitry@mspnitra.sk


2. Opis predmetu zákazky:
Rekondičný pobyt pre zamestnancov Mestskej polície v Nitre v zariadení poskytujúcom liečebné procedúry s ubytovaním v dĺžke pobytu 6nocí (7 dní) s nástupom na pobyt v nedeľu alebo pondelok
Strava: plná penzia
Procedúry: min.  3  procedúry na deň
Ubytovanie v 2 a 1 lôžkových izbách

3.Typ zmluvy:   Zmluva na  poskytnutie služby

4. Miesto plnenia: v zariadení poskytujúcom rekondičný pobyt

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 8 000 € bez DPH  

6. Termín dodania:  od 1. apríla do 15. decembra  2014

7. Lehota na predloženie ponuky do:    5.03.2013 do 15.00 h
na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy s označením : Súťaž –Rekondičné pobyty pre zamestnancov MsP- neotvárať!
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude vystavená objednávka na uvedenú zákazku .

9. Podmienky účasti:
 Uchádzač musí predložiť:  
– doklad o oprávnení  podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu  zákazky alebo doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov – fotokópia dokladov.

10. Tvorba ceny:
Uchádzač uvedie :
– cenu v eurách vrátane DPH
– kúpeľný poplatok – daň z ubytovania obci za osobu a deň,
– cenu za dvojlôžkovú izbu a 1 lôžkovú izbu,
– celkovú cenu za 6 nocí – 7 dní bez kúpeľného poplatku, dani z ubytovania obci.


11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– cena za predmet zákazky vrátane DPH/€
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu na poskytnutie služby s viacerými uchádzačmi.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebude predložená ani jedna ponuka,
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“,
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená,
– verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom na požadovaný predmet zákazky.

 13. Ďalšie informácie:
Uchádzač v ponuke uvedie počet a typ procedúr, akou formou bude poskytovaná strava.
Uvedie cenu za kúpeľný poplatok, prípadné zľavy, bonusy, ktoré poskytne uchádzač pre kolektívy. Ponuka musí obsahovať aj návrh zmluvy uchádzača.
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie

príloha návrh zmluvy na RP Ikona súboru pdf (89 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014