Výzva na predloženie cenovej ponuky -Rekondično – rehabilitačné pobyty pre zamestnancov mestského úradu
4. február 2014
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: 950 06 Nitra
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502 305                        Fax:037/6534254
Kontaktná osoba: Mária Blisková,
bliskova@msunitra.sk  


2. Opis predmetu zákazky:

Rekondično – rehabilitačné pobyty pre zamestnancov mestského úradu.
Pobyty sú 6 dňové (5 nocí),
– minimálne tri procedúry denne
– plná penzia/prípadne polpenzia s možnosťou priplatenia na plnú penziu
– ubytovanie v 2 a 1 lôžkových izbách
– pobyty od 10.3.2014 do 15.12.2014

3.Typ zmluvy: Zmluva na poskytnutie služby.

4.Miesto plnenia:  kúpele na území Slovenska.

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 8 000,-€ bez DPH .

6. Termín poskytnutia služby od 10.3.2014.
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 14.2.2014 do 12:00 hod. SEČ.
 
    Obal ponuky musí byť uzatvorený a obsahovať nasledovné údaje:  
     adresu verejného obstarávateľa:
     Mestský úrad Nitra, útvar prednostu , referát VO, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
     adresu uchádzača,
     [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
     označenie heslom:
 „SÚŤAŽ  – NEOTVÁRAŤ – Rekondičné pobyty“

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.   


9. Podmienky účasti:
 a) doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou / napr. výpis z obchodného registra alebo potvrdením príslušného orgánu na oprávnenie poskytovať službu na predmet zákazky/ –  fotokópia  dokladu.


10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– Cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

-Uchádzač uvedie cenu :
– za  2 lôžkovú izbu a 1 lôžkovú izbu
– Celkovú cenu za 6 dní – 5 nocí
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu na poskytnutie služby s tromi uchádzačmi ( ktorí sa umiestnia na 1. až 3. mieste.

11. Elektronická aukcia: Nie

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie:
Uchádzač v ponuke uvedie počet a typ procedúr, akou formou bude poskytovaná strava.
Uvedie cenu za kúpeľný poplatok, prípadné zľavy ktoré poskytne uchádzač pre kolektívy.
Ponuka musí obsahovať aj návrh zmluvy uchádzača.Prílohy:
– návrh zmluvy
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie

Zmluva – kúpele Ikona súboru pdf (89 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014