Výzva na predloženie cenovej ponuky - Recyklácia prvkov vianočnej výzdoby ( 31 kusov)- priestorné 10 kusov hviezda, 10 kusov zvonček, 11 kusov guľa
1. október 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , do 3 300,- €
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , do 3 300,- €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502207             Fax: 037/6534254
Kontaktná osoba: Ing. Jakubčin, Homola


2. Opis predmetu zákazky: Recyklácia prvkov vianočnej výzdoby ( 31 kusov)- priestorné 10 kusov hviezda, 10 kusov zvonček, 11 kusov guľa

3.Typ zmluvy: objednávka

4.Miesto plnenia: Skladové priestory  – Nitra

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 2100 €
Výmena nefunkčných žiaroviek- mikrožiarovky nahradiť LED technológiou  – teplá biela farba – repasáž- uchytenie na pôvodnú konštrukciu priestorových
prvkov nahradiť novou LED technológiou . Výška jednotlivých priestorných  prvkov  50 cm.

6. Termín dodania: do 21.10.2013
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 2.10.2013 do 12.00 hod
 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude mu vystavená objednávka.

9. Podmienky účasti: Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu obstarávania.( Pri overenej fotokópii originál nesmie byť starší ako tri mesiace )
– Cenová ponuka
– Uveďte cenu vrátane DPH za 31 priestorných prvkov.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

11. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
– najnižšia predložená cenová ponuka je vyššia ako predpokladaná cena
  obstarávateľa

12. Ďalšie informácie:
 verejný obstarávateľ poskytne zhotoviteľovi priestorové  prvky vianočnej výzdoby na repasáciu
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014