Výzva na predloženie cenovej ponuky - Publicita a informovanosť projektu „Podpora separovaného zberu pre zložky komunálneho odpadu v meste Nitra“
5. august 2013
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Nitra
Sídlo organizácie: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
IČO: 00308307
DIČ: 2021102853
Internetová adresa: nitra.sk
Kontaktné miesto: Pod Dielcom 357/9, 976 33 Poniky
Kontaktné osoby:
Meno a priezvisko: Mgr. Roman Mikušinec
Telefón: 0908 93 46 80
Fax: –
e-mail: mikusinec@astronomiaonline.org


2. Postup:
Zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
 

3. Druh zákazky:
Služby
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:
6 000,00 EUR bez DPH
 

5. Názov zákazky:
Publicita a informovanosť projektu „Podpora separovaného zberu pre zložky komunálneho odpadu v meste Nitra“

6. Opis zákazky:
Predmetom zákazky bude dodanie služieb súvisiacich s propagáciou a informovaním o realizácii projektu „Podpora separovaného zberu pre zložky komunálneho odpadu v meste Nitra“. Podrobnosti o predmete zákazky na nachádzajú v prílohe č. 1 tejto výzvy.

7. Miesto dodania diela:
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

8. Rozsah predmetu zákazky:
podľa Opisu uvedeného v bode 6 a prílohy č. 1 k tejto výzve.

9. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE

10. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa

11. Trvanie zmluvy:
Na predmet zákazky bude uzavretá zmluva, návrh zmluvy je súčasťou tejto výzvy.
Trvanie zmluvy: zmluva bude uzavretá na dobu určitú a to 9 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú:

Predmet zákazky bude financovaný: zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu a z vlastných
zdrojov verejného obstarávateľa. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej
únie: Operačný program – Životné prostredie, Prioritná os 4, Opatrenie 4.1 Odpadové
hospodárstvo a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov.
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.
Splatnosť faktúr bude 30 dní.

13. Označenie, či realizovanie služby je podmienené osobitným povolením (napr.
licenciou, autorizáciou a pod.):

NIE

14. Obhliadka miesta realizácie miesta poskytnutia služby:
Nie je potrebná

15. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk:
do 12.08.2013 do 10:00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuky je potrebné predložiť v uzatvorenej obálke označenej „Neotvárať“ a heslom „Publicita“.

16. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných
predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom
musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci dodávateľa na dodanie požadovaného
predmetu zákazky.

17. Lehota viazanosti ponúk:
do 30. septembra 2013

18. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Kontaktné miesto a kontaktná osoba uvedené v bode 1 tejto výzvy

19. Obsah ponuky:
a) Doklad podľa bodu 16 tejto výzvy
b) Návrh na plnenie kritérií hodnotenia (príloha č. 2 tejto výzvy)
c) Spôsob určenia ceny (príloha č. 3)
d) Návrh zmluvy (príloha č. 4 tejto výzvy)

20. Vyhodnotenie ponúk, kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie:
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria a na základe nasledovných pravidiel jeho uplatnenia:
– najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky celkom spolu vrátane DPH uvedená v eurách.
Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov posudzovaného údaju, uvedeného v ponukách nasledovne najnižšia cena za predmet zákazky celkom spolu vrátane DPH uvedená v eurách = 100 bodov; t.j. maximálny počet bodov, ktorý je možné prideliť jednotlivej ponuke k danému kritériu. Spôsob stanovenia najlepšej ponuky a spôsob výpočtu bodových ohodnotení ostatných ponúk je spresnený vzorcom. Bodovým ohodnotením rozumieme počet bodov pridelených jednotlivej ponuke k danému kritériu. Bodové ohodnotenie sa vždy zaokrúhľuje matematicky na celé číslo (vrátane 0). Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou cenou za predmet zákazky vyjadrenou v eurách vrátane DPH. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenu za predmet zákazky ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel najnižšej ceny za predmet zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za predmet zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
[(cenamin / cenanavrh) * (bodymax)]
cenamin – najnižšia ponuková cena za predmet zákazky platnej ponuky, vyjadrená v eurách,
cenanavrh – príslušná posudzovaná ponuková cena za predmet zákazky, uvedená vo vyhodnocovanej ponuke, vyjadrená v eurách,
bodymax – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “cena“ t.j. 100 bodov
Úspešným uchádzačom v súťaži sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov. Dosiahnuté bodové hodnotenie sa bude zaokrúhľovať na celé čísla. V prípade rovnosti počtu bodov zaokrúhlených na celé čísla, stane sa víťazom ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní celkového počtu bodov dosiahne po zaokrúhlení na desatiny čísiel najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov s rovnakým počtom bodov, ktorí boli vyhodnotení
pôvodne na tom istom mieste, sa stanoví vzájomným porovnaním celkového počtu bodov zaokrúhlených na desatiny čísiel.

21. Lehota na zmenu ponuky:
Lehota počas ktorej je možné meniť ponuku na predmet zákazky je lehota na predkladanie ponuky podľa bodu 15. tejto výzvy.

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v tejto výzve a jej prílohách. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pondelok až piatok od 07:30 hod. do 15:30 hod.

Zoznam príloh:
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií hodnotenia
Príloha č. 3: Spôsob určenia ceny
Príloha č. 4: Návrh zmluvy
Príloha č. 5: Manuál pre informovanie a publicitu OPŽP
Príloha č. 6: Logá
Nitra, 5. augusta 2013
Meno a podpis zodpovednej osoby:
Mgr. Roman Mikušinec
osoba poverená výkonom VO

Súbory na stiahnutie(7 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Príloha č 1.pdf Ikona súboru pdf (297 KB)

Príloha č 2.pdf Ikona súboru pdf (181 KB)

Príloha č 3.pdf Ikona súboru pdf (291 KB)

Príloha č 4.pdf Ikona súboru pdf (457 KB)

Príloha č 5 Ikona súboru zip (1358 KB)

Príloha č 6 Ikona súboru zip (9738 KB)

Výzva na predloženie ponuky Ikona súboru pdf (213 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014