Výzva na predloženie cenovej ponuky - osobné motorové vozidlo – nové
18. november 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru . Tovar do 20 000 € bez DPH

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru . Tovar do 20 000 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Nitra – Mestská polícia
IČO: 00308 307
Sídlo:
Miesto: Nitra PSČ: 949 01
Ulica: Cintorínska 6
Telefón. 037 69 22 555  fax: 037 69 22 502
Kontaktná osoba:  Silvester Nitry, elektronická pošta: nitry@mspnitra.sk


2. Opis predmetu zákazky:
1 ks osobné motorové vozidlo – nové
Motor:
výkon                                             min. 70 kW
zdvihový objem valcov                  min.  1500 cm3
palivo                                              benzín
emisná norma                                 EURO 5
Karoséria              
Typ                                                  SUV
Farba                                                biela
Objem batožinového priestoru        min. 400 dm3
počet dverí                                       5
počet miest na sedenie                     5
Minimálna výbava:
klimatizácia
airbag vodiča a spolujazdca
imobilizér
centrálne uzamykanie dverí
elektrické otváranie predných okien
pozdĺžny strešný nosič
predné hmlové svetlomety
výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
nastaviteľný volant
zimné pneumatiky

3. Typ zmluvy:
Zmluva na dodanie tovaru

4. Miesto plnenia:
Mestská polícia, Cintorínska 6, Nitra.

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
10 000 € bez DPH

6. Termín dodania:
Do 13.12. 2013

7. Lehota na predloženie ponuky do:
22.11.2013 do 12.00 h
na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy s označením : Súťaž – Osobné motorové vozidlo- neotvárať!
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená. 

8. Vyhodnotenie ponúk:
– do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky určené náležitosti a zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve.
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním uzatvorená zmluva na uvedenú zákazku .

9.Podmienky účasti:
 Uchádzač musí predložiť:  
– doklad o oprávnení  podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu  zákazky, kópia dokladu alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov,
– návrh zmluvy v jednom vyhotovení (v zmysle prílohy) podpísanú uchádzačom, štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom, ktorý je oprávnený konať v záväzkových vzťahoch.

10.Tvorba ceny:
Ponuka bude predložená v  celkovej cene, pričom cena v Eurách bude uvedená: cena bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH

12. Elektronická aukcia: nie

13. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebude predložená ani jedna ponuka,
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“,
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená,
– verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom na požadovaný predmet zákazky.
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

návrh zmluvy – osobné motorové vozidlo Ikona súboru pdf (96 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014