Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava stojiska kontajnerov na komunálny odpad a separovaný zber Nitra, Viničky
12. december 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Práca od 1 000 do 3 300.- € vrátane DPH
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Práca od 1 000 do 3 300.- € vrátane DPH

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 6 502 270                        Fax:6 502 331
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Jakubčin,  Bohumil Vincúr


2. Opis predmetu zákazky:

Oprava stojiska kontajnerov na komunálny odpad a separovaný zber Nitra, Viničky:   

1.    Nitra, Viničky –  oprava stojiska na KO a SZ – havarijný stav:
–    demontáž starej poškodenej kovovej konštrukcie stojiska, oprava prepadnutej plochy, dosypanie podkladových vrstiev, dobetónovanie,  vybudovanie novej podkladnej  plochy o rozmere cca 2  x 11 m, vybudovanie podkladných vrstiev, pokládka zámkovej dlažby, oprava kovovej konštrukcie, osadenie konštrukcie do upravenej plochy, náter konštrukcie,  vybúranie poškodených obrubníkov na starom stanovišti, zriadenie parkovacieho miesta, osadenie nových betónových obrubníkov, doliatie asfaltu, odvoz stavebnej sute a úprava okolia, rozsah doplňujúcich prác na základe vykonanej tvaromiestnej obhliadky.
.
3.Typ zmluvy:
objednávka

4.Miesto plnenia:
Nitra, Diely, Viničky


5. Rozsah ponuky: cenová ponuka vrátane DPH.
.

6. Termín dodania: do 10 od obdržania objednávky.
 
7. Lehota na predloženie ponuky do :      13.12.2013 do 12.00 hod.

8.Vyhodnotenie ponúk:

Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9.Podmienky účasti:

– cenová ponuka vyhotovená v zmysle výzvy.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

11. Elektronická aukcia: nie


12. Ďalšie informácie:
–    Informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté na odbore komunálnych činností a životného prostredia č.dv. 423,
–    obal ponuky musí obsahovať nasledujúce údaje:
adresu verejného obstarávateľa:
Mesto Nitra, Mestský úrad
odbor komunálnych činností a životného prostredia
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
–    označenie heslom „Oprava stojísk na KO a SZ Nitra, Viničky“
–    adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
–    ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa,
            –    náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzač
vincur@msunitra.sk.
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Zmluva stojiská KOaSZ ods právne.pdf Ikona súboru pdf (148 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014