Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Oprava sociálneho zariadenia pre registratúrne stredisko “
10. december 2013
Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Oprava sociálneho zariadenia pre registratúrne stredisko “
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 Stavebné práce od 1.000 € – 3.300 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60
Telefón :  6502 108, 0902 960 675
Kontaktná osoba : Zuzana Psotová, psotova@msunitra.sk


2. Opis predmetu zákazky:  
Jedná sa o opravu sociálneho zariadenia pre registratúrne stredisko. Oprava pozostáva z odstránenia jestvujúceho obkladu v rozsahu 33 m2 a dlažby v rozsahu 10 m2, sekacie práce potrebné pre osadenie nového rozvodu vody a kanalizácie, montáž nového rozvodu a kanalizácie, montáž WC, umývadla, batérie , preloženie jestvujúceho bojlera, odstránenie deliacej steny (cca 3 m2), náter jestvujúceho radiátora, oprava stien a ich vymaľovanie a vykonanie tlakovej skúšky.  

3. Miesto plnenia: Mestský úrad v Nitre, registratúrne stredisko, Jozefa Vuruma 4, 950 06  Nitra

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 3.300 € bez DPH

5. Termín dodania:  do 31.12.2013
 
6. Lehota na predloženie cenovej ponuky do :
11.12.2013 do 16,00  hod., prostredníctvom podateľne Mestského úradu v Nitre  s uvedením adresáta : Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, kancelária prednostu, Nitra 950 06 alebo elektronicky na adresu psotova@msunitra.sk.
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá,  ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

7. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude  na uvedenú zákazku vystavená objednávka.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.

9. Dôvody na zrušenie súťaže:  
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

10. Ďalšie informácie
Obhliadku priestorov je možné dohodnúť na hore uvedenom telefónnom čísle do termínu predloženia ponuky.
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014