Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava otočiska MAD Nitra, Viničky-havarijný stav
12. december 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Práca od3 300 do 30 000 € vrátane DPH
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Práca od3 300 do 30 000 € vrátane DPH

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 6 502 270                        Fax:6 502 331
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Jakubčin, Bohumil Vincúr


2. Opis predmetu zákazky:

Oprava otočiska MAD Nitra, Viničky-havarijný stav:   

Nitra, Viničky –  oprava otočiska MHD:
–    Vytýčenie obrubníkov na ploche otočiska, oprava prepadnutej betónovej konštrukcie komunikácie, vybúranie poškodených obrubníkov,  vyspravenie jestvujúcej plochy otočiska z betónových panelov za účelom výškového vyrovnania, pokládka umelých obrubníkov podľa vypracovanej situácie, ukotvenie do betónovej konštrukcie komunikácie, odvoz stavebnej sute a úprava okolia, rozsah doplňujúcich prác na základe vykonanej tvaromiestnej obhliadky.
.
3.Typ zmluvy: zmluva

4.Miesto plnenia:
– obratisko mestskej hromadnej dopravy Nitra, Viničky


5. Rozsah ponuky: cenová ponuka vrátane DPH.
.

6. Termín dodania: do 15 od  podpisu zmluvy.
 
7. Lehota na predloženie ponuky do :     13.12.2013 do 12,00 hod.

8.Vyhodnotenie ponúk:

Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9.Podmienky účasti:

– cenová ponuka vyhotovená v zmysle výzvy.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

11. Elektronická aukcia: nie
    

12. Ďalšie informácie:
–    Informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté na odbore komunálnych činností a životného prostredia č.dv. 423,
–    obal ponuky musí obsahovať nasledujúce údaje:
adresu verejného obstarávateľa:
Mesto Nitra, Mestský úrad
odbor komunálnych činností a životného prostredia
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
–    označenie heslom „Oprava otočiska MAD Nitra, Viničky“
–    adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
–    ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa,
            –    náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzač
vincur@msunitra.sk.
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Zmluva obratisko MHD Viničky ods právne.pdf Ikona súboru pdf (148 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014