Výzva na predloženie cenovej ponuky - ochrana stromoradia liesok na Svätoplukovom námestí
12. september 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 3 300 – 30 000,- €
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 3 300 – 30 000,- €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502270             Fax: 037/6534254
Kontaktná osoba: Ing Ľ. Šterdasová, Bohumil Vincúr


2. Opis predmetu zákazky: ochrana stromoradia liesok na Svätoplukovom námestí pred povrchovou vlahou formou osadenia odvodňovacieho žľabu v dlžke 60 m. Základný modul : 200 x 200 x 1000 mm, povrchový rošt liatina. Odvodňovací žľab bude vyústený do trubiek pod povrchom a tie budú zvedené do existujúcej kanalizácie.

3.Typ zmluvy: zmluva na uskutočnenie práce

4.Miesto plnenia: Svätoplukovo námestie v Nitre

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
ochrana stromoradia liesok na Svätoplukovom námestí pred povrchovou vlahou formou osadenia odvodňovacieho žľabu v dlžke 60 m.
predpokladaná hodnota zákazky 10 000,- € vrátane DPH

6. Termín dodania:
 31. 10. 2013

7. Lehota na predloženie ponuky do :
25.9.2013 do 10 oo hod. uveďte cenu vrátane DPH
 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti: Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu obstarávania.(Pri overenej fotokópii originál nesmie byť starší ako tri mesiace)
– Cenová ponuka
– Návrh zmluvy


10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€


11. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
– najnižšia predložená cenová ponuka je vyššia ako predpokladaná cena
  obstarávateľa

12. Ďalšie informácie:
– verejný obstarávateľ odporúča uskutočniť tvaromiestnu obhliadku terénu, na ktorej bude odovzdaný situačný návrh riešenia ochrany stromoradia liesok na Svätoplukovom námestí pred povrchovou vlahou formou osadenia odvodňovacieho žľabu.
– verejný obstarávateľ poskytne zhotoviteľovi informatívnu mapovú situáciu o inžinierských sieťach, ktoré si zhotoviteľ pred začatím stavebných prác musí dať vytýčiť na vlastné náklady
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Zmluva na uskutočnenie práce Ikona súboru pdf (97 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014