Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nutné výruby chorých porastov v mestskom lese Borina
12. november 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby od 1 000,- €

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby od 1 000,- €

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 6 502 270                        Fax:6 502 331
Kontaktná osoba: Ing. Ľumila Šterdasová


2. Opis predmetu zákazky: Nutné výruby chorých porastov v mestskom lese Borina v zmysle ťažobného plánu na rok 2013 vypracovanom lesným hospodárom.
Jedná sa o 51 stromov s objemom 22,63 m3.
na Borine (dielec 54A) je to 27 stromov s objemom 12,04 m3.
na Borinke (dielec 53) je to 24 stromov  s objemom 10,59 m3
Stromy určené na výrub budú označené sprejom bielej farby, vyrúbané stromy je potrebné napíliť ich na dĺžku 1 – 1,5 m z dôvodu dobrej manipulácii, nakoľko je nutné ich nazhromaždiť na kopu, na kraj lesa a zabezpečiť odvoz na Orechov dvor. Po konzultácii s lesným hospodárom haluzina tvoriaca korunu stromov môže zostať ležať v lesnom poraste.
V prípade požiadavky je možné uskutočniť tvaromiestnu obhliadku priamo v teréne za osobnej účasti lesného hospodára.

3.Typ zmluvy: zmluva na poskytnutie služby

4.Miesto plnenia: mestský les Borina
 
5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: do 1.666,-€.- bez DPH.

6. Termín dodania: do 20 dní od podpisu zmluvy.
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : .15.11.2013 do 10,00 hod.,MsÚ v Nitre
 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8.Vyhodnotenie ponúk:

Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9.Podmienky účasti:

– cenová ponuka vyhotovená v zmysle výzvy,
– návrh zmluvy
– predloženie  minimálne dvoch referencii ako je požadovaný predmet zákazky  
  uskutočnených  za posledné 3 roky

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v €.

11. Elektronická aukcia: nie

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

13. Ďalšie informácie:

–    Informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté na odbore komunálnych
       činností a životného prostredia č. dverí 423
–    obal ponuky musí obsahovať nasledujúce údaje:
adresu verejného obstarávateľa
Mesto Nitra, Mestský úrad
odbor komunálnych činností a životného prostredia
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
–    adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania) označenie heslom „Nutné výruby chorých porastov v mestskom lese Borina“
–    ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa,
–    náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzač.
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Zmluva na poskytnutie služby- Výrub Borina Ikona súboru pdf (99 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014