Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nákup pracích prostriedkov pre práčovne pri MŠ Bazovského 3, MŠ Štefánikova 128, MŠ Za Humnami 78 podľa uvedenej prílohy
20. január 2014
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 1 000,- Eur do 3300,- Eur
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 1 000,- Eur do 3300,- Eur

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502256                        e-mail: mikulasikova@msunitra.sk
Kontaktná osoba: Darina Mikulášiková, odbor školstava, mládeže a športu


2. Opis predmetu zákazky: Nákup pracích prostriedkov pre práčovne pri MŠ Bazovského 3, MŠ Štefánikova 128, MŠ Za Humnami 78 podľa uvedenej prílohy.

3.Typ zmluvy: objednávka na dodanie tovaru a dovoz do zariadení (práčovní pri MŠ)

4.Miesto plnenia a dodania: Materská škola Bazovského 3, Nitra t.č. 037/ 7731597
Materská škola Štefánikova 128, Nitra, t.č. 037/ 7720773
 Materská škola Za Humnami 78, Nitra, t.č. 037/ 7334234

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: do 1 375,- Eur bez DPH spolu za všetky tri uvedené práčovne.

6. Termín dodania: do 28.02.2014
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 24.01.2014 do 13:00 hod. v zapečatenej obálke na adresu v bode č.1 označenej heslom : Nákup pracích prostriedkov pre práčovne MŠ.
 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti:

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

11. Elektronická aukcia:
NIE

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

 

 

PRÍLOHA:

Materská škola, Štefánikova 128, Nitra  
Persil profes. 13,5 kg – 3 ks
Palmex profes. 13,5 kg – 3 ks
Palmex univerzal compact  14 kg – 5 ks
Sagrassa 5 l – 3 ks
Savo Perex – 4 ks
Mydlo pracie biele – 6 ks

Materská škola, Bazovského 3, Nitra
Persil profes. 13,5 kg – 4 ks
Palmex profes. 13,5 kg – 4 ks
Palmex univerzal compact  14 kg – 6 ks
Sagrassa 5 l – 4 ks
Savo Perex – 7 ks
Mydlo pracie biele – 7 ks

Materská škola, Za humnami 78, Nitra
Persil profes. 13,5 kg – 3 ks
Palmex profes. 13,5 kg – 3 ks
Palmex univerzal compact  14 kg  – 5 ks
Sagrassa 5 l – 3 ks
Savo Perex – 4 ks
Mydlo pracie biele – 6 ks

Fakturačná adresa:
Mestský úrad
Odbor školstva, mládeže a športu
Štefánikova 60
950 06  Nitra
IČO: 00308307
DIČ: 2021102853
Č.ú. : 5028001139/0900

Kontaktná osoba:
Mikulášiková Darina
037/6502256
mikulasikova@msunitra.sk
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014