Výzva na predloženie cenovej ponuky - náhradná výsadba zelene
3. október 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby od 3 300.-€

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby od 3 300.-€

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 6 502 270                        Fax:6 502 331
Kontaktná osoba: Ing. Ľumila Šterdasová


2. Opis predmetu zákazky: náhradná výsadba zelene, ktorá spočíva v nasledovných položkách :
– nákup a dovoz vzrastlých stromov, kríkov a trvaliek v zmysle predloženého zoznamu
– výsadba vzrastlých stromov vrátane osadenia troch guľovitých (drevených, zbavených kôry) kolov dĺžky 2,50m ( 0,5 m sa zatlčie do zeme), úväzov z popruhov min šírka popruhu 0,2m, osadenia ochrany proti poškodeniu kôry pri kosbe trávy v okolí spodnej časti kmeňa stromu, zálievky stromu a urobenie zemnej misy na polievanie stromu
– výsadba kríkov a trvaliek vrátane prípravy trávnatej plochy na sadenie a zálievka

3.Typ zmluvy: zmluva na uskutočnenie prác

4.Miesto plnenia:
Dovoz a vykládka rastlinné materiálu: areál Mestkých služieb, Tehelná ul.3 Nitra
Výsadba rastlinného materiálu : sídlisko Klokočina, Diely, Chrenová, Mesto Nitra
   
5. Rozsah ponuky
– predpokladaná hodnota zákazky: do 10 000.- bez DPH.

ZOZNAM RASTLINNÉHO MATERIÁLU

STROMY : priemer kmeňa 12/14
Prunus fruticosa ´Globosa´ – 6 ks
Prunus serrulata ´Kanzan´ – 3 ks
Quercus petrea – 10 ks
Sorbus aria ´Lutescens´ – 7 ks
Pyrus calleryana ´Chanticleer´ – 3 ks
Eleagnus angustifolia – 1 ks
Celtis occidentalis – 30 ks
Tilia euchlora – 15 ks
Acer platanoides – 5 ks
Pinus nigra výška 150+cm – 3 ks
Sorbus aucuparia – 2 ks
Liqidambar styraciflua – 5 ks
Spolu : 90 ks

KRÍKY k9/k12 a TRVALKY k9

Ligustrum ovalifolium – 125 ks            
Spiraea bumalda- 60 ks           
Spiraea Vanhoutei – 50 ks
Spiraea bumalda ´Anthony Wathere´     10+25+10 – 45 ks
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ – 80 ks
Symphoricarpos albus – 10 ks
Spiraea arguta – 10 ks
Heuchera tmavý list  – 10 ks                                                        
Lavandula angustifolia ´Hidcote´    15+10+5 – 30 ks
Santolinia rozmarinifolia     10+10 – 20 ks
Cotoneaster dammeri ´Skogholm´ – 50 ks
Vinca minor  – 50 ks
Euphorbia polychroma – 30 ks
Sedum spectabile ´Briliant´ – 10 ks
Forzythia maluch – 40 ks
Lonicera pileata – 10 ks
Spolu : 630 ks

6. Termín dodania: do 45 dní od podpisu zmluvy.
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 10.10.2013 do 10,00 hod.,MsÚ v Nitre

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8.Vyhodnotenie ponúk:

Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9.Podmienky účasti:

– cenová ponuka vyhotovená v zmysle výzvy,
– návrh zmluvy
– predloženie  minimálne dvoch referencii ako je požadovaný predmet zákazky  
  uskutočnených  za posledné 3 roky

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v €.

11. Elektronická aukcia: nie

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

13. Ďalšie informácie:

–    Informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté na odbore komunálnych
       činností a životného prostredia č. dv. 423
–    mapové podklady na výsadbu s popisom rastlinného materiálu budú dodané
      víťazovi VO
–    obal ponuky musí obsahovať nasledujúce údaje:
adresu verejného obstarávateľa
Mesto Nitra, Mestský úrad
odbor komunálnych činností a životného prostredia
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
–    adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
–    označenie heslom „Náhradná výsadba zelene“
–    ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa,
–    náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzač.
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Zmluva na uskutočnenie práce – Náhradná výsadba zelene Ikona súboru pdf (106 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014