Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Nádoby na separovanie odpadu“
28. august 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013

Tovar     od 1.000  €  –  3.300 € bez DPH

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad

IČO :       308 307

Sídlo :      Nitra,  950 06

Ulica :      Štefánikova trieda  60

Telefón :  6502 108    fax: 6534 254

Kontaktná osoba: Zuzana Psotová

 

2. Opis predmetu zákazky: 

 

Nádoby na separovanie odpadu o veľkosti 87 l v počte 16 kusov, farebné veko na papier v počte 8 kusov -veľkosť prispôsobiť nádobe na separovanie odpadu, farebné veko na plast s 1 alebo 2 otvormi v počte 8 kusov – veľkosť prispôsobiť nádobe na separovanie odpadu  a lis na pet fľaše v počte 8 kusov.

 

3. Miesto plnenia: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 2.000 € bez DPH

 

5. Termín dodania:  do 30.9.2013

 

6. Lehota na predloženie cenovej ponuky do : 4.9.2013 do 12,00  hod.

                                                                               po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá,

                                                                               ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

 

7. Vyhodnotenie ponúk:

Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude  na uvedenú zákazku vystavená objednávka.

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.

 

9. Dôvody na zrušenie súťaže: 

– nebola predložená ani jedna ponuka

– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“

– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014