Výzva na predloženie cenovej ponuky - : Mikuláš v Nitre – Ozvučenie , osvetlenie , konštrukcia
5. november 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby , práce do 3 300. €

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby , práce do 3 300. €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037 6 502 388                       Fax:
Kontaktná osoba:  Bojdová, Jakubčin


2. Opis predmetu zákazky:  Mikuláš v Nitre – Ozvučenie , osvetlenie , konštrukcia   

Mikuláš v Nitre  8.12.2013 o 17.00 hod skúška o 11.00 hod.
       Ozvučenie, osvetlenie , konštrukcia
              Svätoplukovo námestie  (cca 5 000 ľudí )
                MAPING – veľkoplošná projekcia na stenu DAB –   ozvučenie
             Krátky príbeh – 15 minút – ZUŠ  – ozvučenie, osvetlenie
                 Pyro-muzikálový ohňostroj na motívy Vianočných skladieb –  ozvučenie

MINIMÁLNE TECHNICKÉ POŽIADAVKY :

1.    Ozvučenie:

1.1 Mikrofóny :                     5 ks z toho  4 x  Mikroport, 2x hand
1.2  Mixážny pult: Na profesionálnej úrovni napr. Midas, Digico, Soundcraft,  Allen heath.

1.3  Prehrávače:                     CD, MP3, USB

1.4 Koncové ozvučenie :       zvukový systém Line aray (nevyhnutné kvôli veľkému  priestoru min. 2×15 kW)  


2.  Z dôvodu konania pyro-muzikálového ohňostroja zabezpečiť koncové ozvučenie s výkonom min. 10 kW  pred Divadlo Andreja Bagara pripojené k hlavnému systému s oneskorením  (delay).

3.  Osvetlenie :

3.1Divadelný reflektor :     1 000W   –   6 ks

3.2 Hazer :     1 ks

3.3 Dymostroj :     1 ks

3.4 Rotačné hlavy spot :     min. 575 W    –  4 ks

3.5 Rotačné hlavy wash:   min. 575W     –  6 ks

3.6 Led svetlá:     6 ks

3.7 Sledovací reflektor :     min. 1200 HMI  – 2 ks
 
3.8  Ohne :                           min. 4 ks ( vytvorenie atmosféry pekla) riadené

3.9  Blindre:                         min. 2 ks

4. Na malej tribúne vo vianočnom mestečku bude umiestnené premietacie plátno plátno 3 x2 m  – zabezpečiť zvuk

Ozvučenie pre malé pódiu vo vianočnom mestečku  :
Koncový zvukový systém s výkonom minimálne 2x2kW zavesený na konštrukcii vo výške zhruba 5m a prepojený s hlavným zvukovým systémom bezdrôtovo a s nastaveným oneskorením. Bezdrôtový systém musí byť istený dvakrát, aby sa vyhlo prípadným  výpadkom.

5.  Konštrukcia:

5.1 priečna konštrukcia pred už jestvujúce prestrešenie určená na zavesenie techniky

5.2  vysoká minimálne  7 m (aby netienila vo výhľade divákom na pódium)

5.3  dĺžka priečnej prednej konštrukcie  minimálne 12m.

5.4  certifikovaná

5.5    platný statický posudok
5.6    kópie dokladov mať k dispozícii priamo na mieste v deň konania akcie .

6.   Personál – minimálna požiadavka  :

– 2 x  zvukár
– 1 osvetľovač
– 2 osvetľovači k sledovacím reflektorom
– min. 1 technik

V prípade potreby mať k dispozícii a vedieť  predložiť:

– preukaz na výkon výškových prác ( z dôvodu výšky konštrukcie 7m)
– platnú revíznu správu k elektrickým rozvádzačom a elektrickým zariadeniam  použitých na podujatí
– oprávnenie na stavbu konštrukcií( doklad o preškolení od výrobcu)
– min. jedna osoba zodpovedná za elektrické rozvody použité na podujatí, ktorá má oprávnenie podľa zákona vyhláška č.718/02 Z. z. § 22 samostatný elektrotechnik

Ozvučenie, osvetlenie a konštrukcia musia byť na profesionálnej úrovni.

3.Typ zmluvy: Objednávka

4. Miesto plnenia: Svätoplukovo námestie Nitra


5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: do 3  200 vrátane DPH

6. Termín dodania: 8.12.2013 – Nedeľa
 
7. Lehota na predloženie ponuky do :
8.11.2013 do 11:00 hod
   Mestský úrad v Nitre, Štefánikova  tr. 60,   950 06  Nitra
   Obálka označená Mikuláš v Nitre 2013  SÚŤAŽ– OZVUČENIE , SVETLÁ , KONŠTRUKCIA                 
   Neotvárať    ( na  obálke   uviesť odosielateľa )

   Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude mu vystavená objednávka.

9. Podmienky účasti:
   Predložená:
– Cenová ponuka
– Uveďte cenu bez DPH sadzbu DPH a cenu vrátane DPH v eurách  (rozsah v zmysle bodu 2 –  Opis predmetu zákazky)  
Oprávnenie na podnikanie
Referencie za posledné 2 roky

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky ( bod 2 ) vrátane DPH/€

11.  Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
– najnižšia predložená cenová ponuka je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky

12. Ďalšie informácie:  Vzájomná koordinácia s režisérkou programu
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014