Výzva na predloženie cenovej ponuky - Malé odpadové nádoby – nákup a montáž
25. september 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovar od 3 300.-€

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovar od 3 300.-€

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 6 502 270                        Fax:6 502 331
Kontaktná osoba: Bohumil Vincúr


2. Opis predmetu zákazky:

Malé odpadové nádoby – nákup a montáž – doplnenie malých odpadových nádob, dodávka vrátane montáže v zmysle požiadaviek občanov, VMČ a vyhľadávacej štúdie „Mestský mobiliár“ spracovaný útvarom hlavného architekta v roku 2013 .  Miesto dodania – sklad Mestského úradu v Nitre.

3.Typ zmluvy: kúpna zmluva

4.Miesto plnenia:

Miesto dodania: – sklad Mestského úradu v Nitre.   


5. Rozsah ponuky: – predpokladaná hodnota zákazky: do 16 667.- bez DPH.

1.    malá odpadová nádoba číslo 1, počet 35 kusov, viď príloha foto
odpadový kôš valcového tvaru z húževnatého drážkového polyetylénu čiernej farby doplnený soklom z pohľadového betónu, vložka nádoby z pozinkovaného plechu hrúbky 0,8 mm, objem 50  litrov.

2.    malá odpadová nádoba číslo2, počet 35 kusov, viď príloha foto
opláštenie z oceľového pozinkovaného plechu s nástrekom práškovej vypaľovanej farby, uzamykateľné dvierka a opláštenie koša z agátového prípadne iného tvrdého dreva. Vložená nádoba z pozinkovaného oceľového plechu s hr.0,8mm, objem cca 45 litrov.
3.     malá odpadová nádoba číslo 3, počet 6 kusov, viď príloha foto
ťažký odpadkový kôš medzi dvoma betónovým oporami. Odpadkový kôš je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. Kovová konštrukcia je uchytená medzi dvomi betónovými blokmi. Striešku koša tvorí oceľový plech s hr.1,2mm, vnútorná nádoba je vyrobená z oceľového plechu s hr.0,8mm. Použitý materiál: Oceľ, pohľadový betón. Povrchová úprava: Žiarový zinok s práškovou vypaľovanou farbou, objem cca 45 litrov.

6. Termín dodania: do 45 dní od podpisu zmluvy.
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 3.10.2013 do 9,00 hod.

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8.Vyhodnotenie ponúk:

Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9.Podmienky účasti:

– cenová ponuka vyhotovená v zmysle výzvy,
– návrh zmluvy.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v €.

11. Elektronická aukcia: nie

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

13. Ďalšie informácie:

–    Informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté na odbore komunálnych činností a životného prostredia č.dv. 423,
–    obal ponuky musí obsahovať nasledujúce údaje:
adresu verejného obstarávateľa
Mesto Nitra, Mestský úrad
odbor komunálnych činností a životného prostredia
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
–    adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
–    označenie heslom „Malé odpadové nádoby – nákup a montáž“
–    ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa,
–    náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzač.

Súbory na stiahnutie(2 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

MON výzva na predloženie CP – príloha číslo 3 – suťaž podkl.pdf Ikona súboru pdf (122 KB)

Návrh zmluvy na nákup a montáž MON.pdf Ikona súboru pdf (105 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014