Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Kancelársky balík Office Standard 2013“
22. november 2013
Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Kancelársky balík Office Standard 2013“
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovar a služba od 3.300 € – 20.000 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60
Telefón :  +421376502264
Kontaktná osoba : Radoslav Kozdera
Mail: kozdera@msunitra.sk


2. Opis predmetu zákazky:  
Kancelársky balík Office Standard 2013 OLP NL Gov (bez SA) v počte 20 kusov

3. Miesto plnenia: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 5.300 € bez DPH

5. Termín dodania:  do 15.12.2013
 
6. Lehota na predloženie cenovej ponuky do :
26.11.2013 do 15,00  hod., prostredníctvom podateľne Mestského úradu v Nitre  s uvedením adresáta : Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, kancelária prednostu, Nitra 950 06 alebo elektronicky na adresu kozdera@msunitra.sk.
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá,  ale bude vrátená uchádzačovi .

7. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude  na uvedenú zákazku pripravená zmluva.
    
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.

9. Dôvody na zrušenie súťaže:  
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Návrh zmluvy – Office Standard 2013 Ikona súboru pdf (88 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014