Výzva na predloženie cenovej ponuky - kalibrované teplomery a vĺhkomery
26. február 2014
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary od 1 000,00 € do 3 300,00 € bez DPH
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary od 1 000,00 € do 3 300,00 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502142, e-mail: danasova@msunitra.sk
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Današová


2. Opis predmetu zákazky:
– 23 ks digitálny vpichový teplomer so sondou na kábliku – kalibrovaný v celom rozsahu
– 23 ks digitálny interiérový vlhkomer s teplomerom – kalibrovaný pre suchý sklad

3. Typ zmluvy: bez zmluvy

4. Miesto plnenia: 23 zariadení školského stravovania pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 3 261,40 € bez DPH

6. Termín dodania: do 18.3.2014
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 4.3.2014 do 12.00 hod.
Ponuku zasielajte e-mailom na kontaktnú osobu, alebo osobne na podateľňu MsÚ v Nitre.
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá.


8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude mu zadaná objednávka na tovar.


9. Podmienky účasti:
Predmet dodávky dodá vybraný uchádzač priamo na miesto plnenia – 23 ZŠS pri MŠ v meste Nitra, v stanovenom termíne.


10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

11. Elektronická aukcia: nie

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie: žiadne
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014