Výzva na predloženie cenovej ponuky k zákazke - „Oprava športových objektov a areálov v správe SŠaRZ - Tenisový areál - oprava kotolne.“
25. február 2014
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebné práce od 3 300 do 30 000 €
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebné práce od 3 300 do 30 000 €

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre
Adresa: Štefánikova trieda 60
PSČ: 950 06
Mesto: Nitra
IČO: 308 307
DIČ: 2021102853
Kontaktná osoba:
Ing. Miroslav Ondrejička – referent pre verejné obstarávanie
E-mail: ondrejicka@msunitra.sk
Telefón: +421 37 6502 272                       
Mobil: +421 911 802 654


Opis predmetu zákazky:
Výmena jestvujúcich plynových 2 ks kotlov Ferroli za novú kaskádu 2 ks kondenzačných kotlov s ekvitermickou reguláciou pri minimálnej úprave dopojenia týchto spotrebičov.
Pri výmene kotlov bude zachované:
– kaskádový odvod spalín
– plynový rozvod vrátane tlakomerov
– celý systém ÚK, anuloid, rozdeľovač, zberač, čerpadlá a príslušenstvo
– ohrievač vody o objeme 500 litrov

Predpokladaná hodnota zákazky:
12.000,00 EUR bez DPH

Termín realizácie:
– do 3 dní od zahájenia prác

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, napr. výpis z obchodného registra alebo potvrdenie príslušného orgánu na oprávnenie poskytovať službu na predmet zákazky – fotokópia dokladu.

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená v celkovej cene stavebných prác a dodávky materiálov v EUR a bude uvedená bez DPH, hodnota DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH. Súčasťou ponuky bude rozpočet a krycí list rozpočtu.

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 4.03.2014 do 12:00 hod

1.) poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk v uzavretej obálke s označením nápisom „Ponuka – neotvárať!“ s uvedením názvu „Opravy športových objektov a areálov v správe SŠaRZ – Tenisový areál – oprava kotolne“( na obálke je potrebné uviesť odosielateľa ) na adresu: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra alebo
2.) osobne do podateľne verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk v uzavretej obálke s označením nápisom „Ponuka – neotvárať!“ s uvedením názvu „Opravy športových objektov a areálov v správe SŠaRZ – Tenisový areál – oprava kotolne“ ( na obálke je potrebné uviesť odosielateľa ) na adresu: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Po uplynutí tejto lehoty na predloženie ponuky nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v EUR
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na uskutočnenie prác.

Miesto plnenia:
Tenisový areál, Ďumbierska 2, Nitra

Typ zmluvy:
Zmluva na uskutočnenie prác.

Elektronická aukcia: nie

Ďalšie informácie:
1.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmetné verejné obstarávanie podľa ustanovenia § 46 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

2.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo predmetné verejné obstarávanie (§ 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní).

3.) Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť si telefonicky alebo e-mailom najneskôr do termínu lehoty na predkladanie ponuky. Kontaktná osoba:
Ing. Pavol Hrdý – referent pre investičnú výstavbu, hrdy@msunitra.sk , 037 / 65 02 296

4.) Fakturácia bude vykonaná po zrealizovaní diela v celom rozsahu.
 

Súbory na stiahnutie(3 ks):

Verejné obstarávanie

Krycí list rozpočtu – Oprava športových objektov a areálov v správe SŠaRZ – Tenisový areál oprava kotolne.pdf Ikona súboru pdf (28 KB)

Návrh zmluvy o uskutočnenie práce – Oprava športových objektov a areálov v správe SŠaRZ – Tenisový areál oprava kotolne.pdf Ikona súboru pdf (88 KB)

Rozpočet – Oprava športových objektov a areálov v správe SŠaRZ – Tenisový areál oprava kotolne.pdf Ikona súboru pdf (40 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014