Výzva na predloženie cenovej ponuky k zákazke - „Oprava športových objektov a areálov v správe SŠaRZ - oprava havárie vonkajšieho rozvodu vody.“
4. február 2014
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebné práce od 3 300 do 30 000 €
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebné práce od 3 300 do 30 000 €

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre
Adresa: Štefánikova trieda 60
PSČ: 950 06
Mesto: Nitra
IČO: 308 307
DIČ: 2021102853
Kontaktná osoba:
Ing. Miroslav Ondrejička – referent pre verejné obstarávanie
E-mail: ondrejicka@msunitra.sk
Telefón: +421 37 6502 272                       
Mobil: +421 911 802 654


Opis predmetu zákazky:
Stav vodovodného potrubia  objekte Atletického štadióna TJ Stavbár Nitra sa stal nevyhovujúci a to hlavne z dôvodu dožitého vodovodného potrubia,  ktoré bolo zhotovené z izolovaných oceľových rúr spájaných zváraním. Potrubie uložené v zemi je okrem iného poškodzované aj vysokou hladinou podzemných vôd. Na pripojovacom potrubí boli vykonané v posledných rokoch tri zásadné opravy, ale potrubie je na toľko skorodované, že po lokálnej oprave sa objavujú ďalšie poruchy. Sledovaný únik vody predstavuje 28 l/hod. , čo za mesiac činí 20 m3 pitnej vody. Trasa existujúceho potrubia vykazuje niekoľko poklesnutých častí  terénu spôsobenom únikmi vody. Na predmetnej trase sú nefunkčné ventily prípojok v počte 6 ks a tri požiarne hydranty, z ktorých je jeden funkčný.

Obhliadkou havarijného stavu  rozvodov vody v objekte Atletického štadióna TJ Stavbár Nitra bolo zistené, že je nevyhnutné vykonať výmenu rozvodu oceľového  vodovodného potrubia od vodomernej šachty až po hydrant H3. Oceľ vymeniť za rPE potrubie priemeru 80 mm v dĺžke 170 bm, vymeniť  3 ks hydrantov priemer 80 mm a vymeniť armatúry prípojok v počte 6 ks podľa existujúcich prípojok do objektu v prenájme.

Predpokladaná hodnota zákazky:
17.500,00 EUR bez DPH

Termín realizácie:
– 3 týždne od prevzatia staveniska

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača o oprávnení výkonu činnosti v oblasti realizácie stavebných prác (postačuje fotokópia výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra).

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená v celkovej cene stavebných prác a dodávky materiálov v EUR bude uvedená bez DPH, hodnota DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 7.02.2014 do 12:00 hod

1.) poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk v uzavretej obálke s označením nápisom „Ponuka – neotvárať!“ s uvedením názvu „Opravy športových objektov a areálov v správe SŠaRZ – oprava havárie vonkajšieho rozvodu vody“( na obálke je potrebné uviesť odosielateľa ) na adresu: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra alebo
2.) osobne do podateľne verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk v uzavretej obálke s označením nápisom „Ponuka – neotvárať!“ s uvedením názvu „Opravy športových objektov a areálov v správe SŠaRZ – oprava havárie vonkajšieho rozvodu vody“( na obálke je potrebné uviesť odosielateľa ) na adresu: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Po uplynutí tejto lehoty na predloženie ponuky nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v EUR
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na uskutočnenie prác.

Miesto plnenia:
Atletický štadión TJ Stavbár, Trieda Andreja Hlinku 55, Nitra – Chrenová

Typ zmluvy:
Zmluva na uskutočnenie prác.

Ďalšie informácie:
1.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmetné verejné obstarávanie podľa ustanovenia § 46 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

2.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo predmetné verejné obstarávanie (§ 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní).

3.) Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť si telefonicky alebo e-mailom najneskôr do termínu lehoty na predkladanie ponuky. Kontaktná osoba:
Ing. Pavol Hrdý – referent pre investičnú výstavbu, hrdy@msunitra.sk , 037 / 65 02 296

4.) Dodávateľ si na základe predloženej situácie zabezpečí:
– vytýčenie inžinierskych sietí na mieste realizácie
– postup realizácie tak, aby bolo zabezpečené zásobovanie pripojených priestorov pitnou vodou okrem času potrebného na nové pripojenia (budú dohodnuté počas realizácie –  ostrý prepoj)

4.) Fakturácia bude vykonaná po zrealizovaní diela v celom rozsahu.

Návrh zmluvy
 

Súbory na stiahnutie(5 ks):

Verejné obstarávanie

Výkaz výmer strana 1z1.pdf Ikona súboru pdf (46 KB)

Výkaz výmer strana 1z3.pdf Ikona súboru pdf (45 KB)

Výkaz výmer strana 2z3.pdf Ikona súboru pdf (62 KB)

Výkaz výmer strana 3z3.pdf Ikona súboru pdf (22 KB)

Zmluva havária vody TJ Stavbár ZoD.pdf Ikona súboru pdf (88 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014