Výzva na predloženie cenovej ponuky – Grafická úprava, tlač a distribúcia kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra a skladačky Kam v Nitre, ktorá je jeho súčasťou
8. november 2013
Výzva na cenovú ponuku na dodanie služby podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013
Výzva na cenovú ponuku na dodanie služby podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013

Predmet zákazky:
mesačník Nitra + skladačka Kam v Nitre

Služby

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
    Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre
    IČO: 308 307
    Sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
    Telefón:   037/ 65 02 100                   
    Kontaktná osoba: JUDr. Igor Kršiak, prednosta@msunitra.sk


2. Opis predmetu zákazky

Grafická úprava, tlač a distribúcia kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra a skladačky Kam v Nitre, ktorá je jeho súčasťou.

Grafická úprava z dodaných textových podkladov – normovaných rukopisov výhradne v elektronickej podobe vo formáte Microsoft Word, fotografie JPEG, prípadne papierové (nutný sken). Korektúry textov na graficky upravených stranách.

Tlač podľa zadania, vkladanie skladačky do mesačníka a distribúcia mesačníkov do:
Royal Press, s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, Nitra,
NISYS, Štefánikova trieda č. 1, Nitra,
Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda č. 60, Nitra.

– každý uchádzač pošle nacenenie  každého zadania a) b) c)
– zároveň zašle ukážkový vizuál časopisu a skladačky

zadanie a):
• mesačník – formát A5, obálka 4+4, 170 g natieraný lesklý papier; vnútro 4+4, 115 g natieraný lesklý papier, ofset, väzba V1 (2 skoby).
rozsah: 16 strán + obálka
množstvo: 1 000 ks

• skladačka – formát A3/A6, 115 g natieraný lesklý papier, 4+4
množstvo: 1 000 ks

zadanie b):
• mesačník – formát A5, obálka 4+4, 200 g natieraný matný papier, vnútro 4 + 4, 90 g natieraný matný papier, ofset, väzba V1 (2 skoby).
rozsah: 16 strán + obálka
množstvo: 1 000 ks

• skladačka – formát A3/A6, 115 g natieraný matný papier, 4+4
množstvo: 1 000 ks

zadanie c):
• mesačník – formát A5, obálka 4+4, 135 g natieraný lesklý, prípadne matný papier
vnútro 2 + 2, 115 g natieraný lesklý prípadne matný papier, ofset, väzba V1 (2 skoby).
rozsah: 16 strán + obálka
množstvo: 1 000 ks

• skladačka – formát A3/A6, natieraný lesklý prípadne matný papier, 115 g, 2+2
množstvo: 1 000 ks

3. Typ zmluvy
    Zmluva na poskytnutie služby platná do 31.12.2014
     
4. Miesto plnenia
    Nitra

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky
    8 500,- € (bez DPH), 10 vydaní mesačníka
    Cena musí byť maximálna, uvedená v € ako cena bez DPH a so samostatným určením DPH     
    a cena s DPH spolu. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie len údaje
    o celkovej cene podľa jednotlivých položiek, uvedených v súťažných podkladoch.
 
6. Termín dodania:
    V mesačnej periodicite – vždy do 28. v mesiaci, december 2014 – do 20. v mesiaci
    
7. Lehota na predloženie ponuky
    Do 20. 11. 2013 do 12.00 hod. podateľňa Mestského úradu v Nitre
    Adresa:
    Mesto Nitra – Mestský úrad Nitra
    Útvar propagácie a cestovného ruchu
    Štefánikova trieda 60
    950 06 Nitra
    Na obálke uviesť: CENOVÁ PONUKA – MESAČNÍK NITRA NEOTVÁRAŤ!
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk nanitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti
    Uchádzač v ponuke predloží:    
    – živnostenské oprávnenie na predmet zákazky – kópia dokladu
    – uchádzač musí mať skúsenosti s grafikou a tlačou novín a časopisov, čo preukáže  
      zoznamom zmlúv (objednávok) za roky  2012 a 2013 – min. 3 zákazky za uvedené
      obdobie.
    
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
    – kreatívny prístup ku grafickej úprave časopisu
    – najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€
 
11. Dôvody na zrušenie súťaže
    – nebola predložená ani jedna ponuka
    – ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
    – zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku (odmietnuť predložené ponuky) ak predložené ponuky budú presahovať finančné možnosti verejného obstarávateľa.
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014