Výzva na predloženie cenovej ponuky - Elektro práce Vianoce 2013 - Nitra
21. október 2013
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Elektro práce Vianoce 2013 - Nitra

Výzva na predloženie cenovej ponuky Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby , práce od 3 300. €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón:  6 502 207                       Fax:
Kontaktná osoba:  Jakubčin, Homola

2. Opis predmetu zákazky:  Elektro práce Vianoce 2013 – Nitra
   Zapožičanie rozvodnej  skrine s výkonom do 300A od 23.11. do 27.12.2013
   Montáž a demontáž hlavnej elektrickej  prípojky do 300A o celkovej dĺžke 100 bm – kábel           
   NAYY4BX 150
   Montáž  a demontáž  elektrickej prípojky do 63A o celkovej dĺžke 30 bm
   Zapožičanie elektromerového rozvádzača s výkonom 63A,vrátane revíznej správy
   Montáž a demontáž elektrických prípojok vrátane montáže el. inštalácie v stánkoch
   a šatniach – 33 ks  – ističové  skrinky – zásuvkové a poistkové
   Montáž a demontáž vonkajšej el.  vianočnej výzdoby na jednotlivých stánkoch v trhovom
    mestečku – 31 ks
   Montáž a demontáž el. vianočnej výzdoby „Betlehem“
   Montáž a demontáž elektrickej prípojky, el. inštalácie a vianočnej výzdoby na tribúnu
   6×6  m        
   Montáž a demontáž el. inštalácie na veľkej tribúne dňa 08.12.2013 – Svätoplukove námestie
   Námestie – Mikuláš v Nitre
   Pohotovostná služba pri hlásenej poruche el. rozvodov „odstrániť do 30 min od nahlásenia“  
   uviesť sadzbu na 10 hod.
   Montáž a demontáž svetelnej výzdoby pred Mestský úradom v Nitre – svetelné stromy
    na stĺpoch verejného osvetlenie  4 kusy – svetelné stromčeky
    Bežné opravy porúch výzdoby prípadne inštalácie v stánkoch od 02.12.2013 do 23.12.2013
     – paušálna cena 180,00 EUR (vrátane DPH)   
   Pomocné práce neuvedené v cenníku – uviesť sadzbu za 65 hodín
   Montáž a demontáž svetelného hada na strechách jednotlivých stánkoch – 33 kusov
   cca 200 m
   Montáž a demontáž el. prípojky cca 50 m Vianoce na sídlisku Klokočina , dňa 14.12.2013
   Montáž a demontáž káblovania na strechy stánkov 33 kusov z dôvodu pripojenia repro        
   sústav – ozvučenie Vianočného mestečka  cca 200 m

3.Typ zmluvy: viď príloha

4.Miesto plnenia: Svätoplukovo námestie, Klokočina , pred Mestským úradom

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:7 900 € vrátane DPH

6. Termín dodania: práce realizovať  do 29.11.2013
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 24.10.2013 do 14.00 hod
   Mestský úrad OKČ a ŽP Štefánikova 60   950 06 Nitra
   Obálka označená SÚŤAŽ– Elektro práce Vianoce 2013 – Nitra –  Neotvárať ( na obálke uviesť odosielateľa )

Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti:
– Cenová ponuka
– Uveďte cenu bez DPH sadzbu DPH a cenu vrátane DPH v eurách  ( rozsah prác v zmysle bod . č 2  )  za montáž a demontáž – Elektro práce Vianoce 2013 – Nitra
Oprávnenie na podnikanie
Referencie za obdobie posledných dvoch rokov

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

11.  Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
– najnižšia predložená cenová ponuka je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky


12. Ďalšie informácie:
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014