Výzva na predloženie cenovej ponuky - Doplnenie jestvujúcich detských ihrísk, dodávka a montáž hracích prvkov na jestvujúce detské ihriská v Nitre
16. september 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovar od 3 300.-€
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovar od 3 300.-€

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 6 502 270                        Fax:6 502 331
Kontaktná osoba: Bohumil Vincúr


2. Opis predmetu zákazky:

Doplnenie jestvujúcich detských ihrísk – doplnenie hracích prvkov, dodávka vrátane montáže na miesto určenia :   

1.    Nitra, Jurkovičova číslo 3 – 5 pri pieskovisko,
– doplnenie laminátovej skĺzavky dĺžky cca 270 cm  do jestvujúceho pieskoviska vrátane rebríka
– doplnenie 2 kusov pružinových hojdačiek – „zvieratiek“.

2.    Nitra,  Na Hôrke pri ZŠ,
–    doplnenie ručkovacej a šplhacej drevenej preliezky „RUČKOVADLO“ vrátane vybudovania dopadovej plochy v zmysle STN EN 1176 a STN 1177 (preliezka z agátového dreva – rúčkovacie hrazdičky, ručkovacie madlá, šikmá sieť, rovná sieť, lanový rebrík a šplhacie lano,
–    vybudovanie dopadovej plochy, zemné a výkopové práce, vybudovanie obruby, dovoz a rozloženie štrku, napojenie plochy na jestvujúci terén.     

3.    Nitra, Kmeťova ulica číslo 2 – 16 pri asfaltovú plochu
–    doplnenie 2 kusov pružinových hojdačiek – „zvieratiek“.

4.    Nitra, Bizetova 9 – 11 pri jestvujúce pieskovisko
–    doplnenie 2 kusov pružinových hojdačiek – „zvieratiek“.

5.    Nitra, Dunajská – Kmeťova DI VTÁKY,
–    doplnenie 2 kusov pružinových hojdačiek – „zvieratiek“.

6.    Nitra, Štefánikova trieda číslo 66 – 68 pri jestvujúce pieskovisko
–    doplnenie 2 kusov pružinových hojdačiek – „zvieratiek“.

7.    Nitra, Ždiarska 20  pri jestvujúce pieskovisko
–    doplnenie 2 kusov pružinových hojdačiek – „zvieratiek“.   

3.Typ zmluvy: kúpna zmluva

4.Miesto plnenia:

Nitra, jestvujúce detské ihriská
1.    Jurkovičova 3 – 5 pri pieskovisko,
2.    Na Hôrke pri ŽŠ,
3.    Kmeťova ulica číslo 5- 16 pri asfaltovú plochu,
4.    Bizetova 9 – 11 pri jestvujúce pieskovisko,
5.    Dunajská – Kmeťova DI VTÁKY,
6.    Štefánikova trieda číslo 66 – 68 pri jestvujúce pieskovisko,
7.    Ždiarska 20  pri jestvujúce pieskovisko.  

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: do 15 000.-€ vrátane DPH.

5.1 doplnenie laminátovej skĺzavky dĺžky cca 270 cm  do jestvujúceho pieskoviska vrátane rebríka,
5.2 doplnenie ručkovacej a šplhacej drevenej preliezky „RUČKOVADLO“ vrátane vybudovania dopadovej plochy v zmysle STN EN 1176 a STN 1177,
5.3 doplnenie 15 kusov pružinových hojdačiek – „zvieratiek“.

6. Termín dodania: do 30 od podpisu zmluvy.
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 19.9.2013 do 9,00 hod.

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8.Vyhodnotenie ponúk:

Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9.Podmienky účasti:

– doklad o oprávnení podnikať,
– cenová ponuka vyhotovená v zmysle výzvy,
-návrh zmluvy.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

11. Elektronická aukcia: nie

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

13. Ďalšie informácie:

–    Informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté na odbore komunálnych činností a životného prostredia č.dv. 423,
–    obal ponuky musí obsahovať nasledujúce údaje:
adresu verejného obstarávateľa
Mesto Nitra, Mestský úrad
odbor komunálnych činností a životného prostredia
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
–    adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
–    označenie heslom „Doplnenie jestvujúcich detských ihrísk“
–    ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa,
–    náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchadzač.
 

""

Súbory na stiahnutie(2 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Návrh zmluvy na doplnenie.pdf Ikona súboru pdf (537 KB)

výzva na predloženie CP – príloha číslo 3.pdf Ikona súboru pdf (274 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014