Výzva na predloženie cenovej ponuky - Dodávka papiera pre Mestský úrad v Nitre.
23. január 2014
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad

IČO: 308 307

S í d l o:

Mesto: 950 06 Nitra

Ulica: Štefánikova 60

Telefón: 037/6502 305,6502 216                        Fax:037/6534254

Kontaktná osoba: Mária Blisková,

Mária Hoptajová

 

2. Opis predmetu zákazky:

Dodávka papiera pre Mestský úrad v Nitre

 

Predmetom zákazky je dodávka papiera v zmysle špecifikácie  ktorá tvorí prílohu č. 1

tejto výzvy.

 

3.Typ zmluvy: Rámcová dohoda na dodanie tovaru.

4.Miesto plnenia:  MsÚ v Nitre.

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 19 999,-€ bez DPH za celé obdobie plnenia.

6. Termín dodania: od 5.2.2014, dodávka tovaru bude realizovaná písomnými objednávkami v zmysle zmluvných podmienok.

7. Lehota na predloženie ponuky do : 29.1.2014 do 12:00 hod. SEČ

    Obal ponuky musí byť uzatvorený a obsahovať nasledovné údaje:

     adresu verejného obstarávateľa:

     Mestský úrad Nitra, útvar prednostu –  referát VO, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

     adresu uchádzača,

     [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]

     označenie heslom:

 „SÚŤAŽ  – NEOTVÁRAŤ –Dodávka papiera“

 

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

 

8. Vyhodnotenie ponúk:

Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

 

9. Podmienky účasti:

 a) doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou / napr. výpis z obchodného registra alebo potvrdením príslušného orgánu na oprávnenie dodávať tovar na predmet zákazky/ –  fotokópia  dokladu.

 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

-uchádzač uvedie cenu za 1položku

-celkovú cenu za všetky položky uvedené v tabuľke(špecifikácii predmetu)

 

11. Elektronická aukcia: NIE

 

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

– nebola predložená ani jedna ponuka

– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“

– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

 

Prílohy:

– špecifikácia predmetu zákazky

– návrh zmluvy

Súbory na stiahnutie(2 ks):

Dokumenty

Príloha-špecifikácia predmetu Ikona súboru pdf (37 KB)

Verejné obstarávanie

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU Ikona súboru pdf (99 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014