Výzva na predloženie cenovej ponuky – dodávka a montáž plastových okien
21. august 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013

TOVAR    od 3.300  €  –  20.000 € bez DPH


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60
Telefón :  6502 108    fax: 6534 254
Kontaktná osoba: Zuzana Psotová

2. Opis predmetu zákazky:  

dodávka a montáž  plastových okien vo vestibule Mestského úradu v Nitre z profilov SALAMANDER STREAMLINE 5 komorový systém – rám 76 mm, krídlo 82 mm s použitím celoobvodového bezpečnostného kovania, bezpečnostných kľučiek, vonkajších parapetov, rámy vonkajšie, vnútorné a vonkajšie parapety čokoládovo hnedej farby + demontáž, likvidácia a odvoz starých okien + murárske práce

3. Miesto plnenia: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 20.000 € bez DPH

5. Termín dodania:  do 30.10.2013
 
6. Lehota na predloženie cenovej ponuky do : 2.9.2013 do 15,00  hod.
                                                                po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená
                                                                uchádzačovi neotvorená.
7. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude  na uvedenú zákazku vystavená objednávka.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.

9. Dôvody na zrušenie súťaže:  
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená.

10. Ďalšie informácie:
Na hore uvedenom telefónnom čísle je možné si dohodnúť obhliadku priestorov.
Obhliadku je možné vykonať v termíne do  28.8.2013 do 17,00 hodiny.
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

ZMLUVA NA DODANIE TOVARU Ikona súboru pdf (74 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014