Výzva na predloženie cenovej ponuky – Dodanie podlahového umývacieho stroja batériového s chodiacou obsluhou, s pohonom kolies pre pojazd vpred aj vzad s plynulou reguláciou rýchlosti
7. november 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 3 300 € do 20 000 €
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 3 300 € do 20 000 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry
IČO: 31874568
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 949 01
Ulica: Kúpeľná 4
Telefón: 037 7413 075                     
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Bosák, 0911 296 040


2. Opis predmetu zákazky:
Dodanie podlahového umývacieho stroja batériového s chodiacou obsluhou, s pohonom kolies pre pojazd vpred aj vzad s plynulou reguláciou rýchlosti

3.Typ zmluvy:
Zmluva na dodanie tovaru

4.Miesto plnenia:
SŠaRZ Nitra

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
Základné kritériá:
– teoretický plošný výkon min. 1600 m2/h
– pracovný záber kefy  min. 51 cm
– sacia šírka  min. 75 cm
– objem nádrží  na čistú/šp. vodu min. 40 l
Pomocné kritériá:
– typ, kapacita a pracovná doba batérie
– maximálna rýchlosť
– sací podtlak a prietok vzduchu
– výkony motorov
– maximálny prietok vody
– materiál výrobku a jeho odolnosť
– hmotnosť a rozmery stroja
– servisné podmienky

– predpokladaná hodnota zákazky do 5 000 € vrátane DPH vrátane kefy, batérií a nabíjačky

6. Termín dodania:
 do 14 dní od podpisu zmluvy

7. Lehota na predloženie ponuky do :
14.11.2013 do 11.00 hod
 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti:
– doklad o oprávnení podnikať
– cenová ponuka

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za podlahový umývací stroj vrátane kefy, batérií, nabíjačky a dopravy na miesto určenia, t.j. Mestská športová hala v Nitre, vrátane DPH.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie:
– informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté v kancelárii  vedúceho prevádzky Mestskej športovej haly Ing. Jozefa Bosáka, Dolnočermánska 105, 949 01  Nitra
– obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
        – adresu verejného obstarávateľa
            Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry    
            Kúpeľná 4
            949 01 Nitra
– adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesto podnikania)
        – označenie heslom Podlahový umývací stroj
        
–    ponuky je možné doručiť iba poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do kancelárie verejného obstarávateľa  SŠaRZ Nitra, Kúpeľná 4, 1. poschodie  
–    náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzač.


 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Zmluva na dodanie tovaru – podlahový umývací stroj ŠH 2013 Ikona súboru pdf (116 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014