Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Dodanie PC zostavy na kamerový systém“
16. december 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru . Tovar a služba do 3 300 € bez DPH
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru . Tovar a služba do 3 300 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Nitra – Mestská polícia
IČO: 00308 307
Sídlo:
Miesto: Nitra PSČ: 949 01
Ulica: Cintorínska 6
Telefón. 037 69 22 555  fax: 037 69 22 502
Kontaktná osoba:  Jozef Gajdošík elektronická pošta: gajdosik@mspnitra.sk


2. Opis predmetu zákazky:
Konfigurácia PC zostavy – min. požiadavky :
CPU: dosahujúci skóre min.13 600bodov v programe PassMark CPU Mark,
Pevný disk: 2x 1 TB 7200 rpm SATA III,
RAM: 8 GB DDR3,
Audio adapter: integrovaný,
Video adapter: výstup na 4 monitory,
Optická mechanika: DVD+/-RW,
Sieťový adapter: integrovaný 1 Gbit, konektot RJ-45,
Porty: min.6 USB 2, min. 2 USB 3,
Rozširujúce sloty: min.4x PCI Expres x 16, 2x PCI Expres x1, 1xPCI,
Zdroj: min. 750 W,
Operačný systém: OEM v slovenskej lokalizácii (ekvivalent verzie MS Windows Profesional 64 bit) podpora driverov pre Windows 7-64 bit, stiahnuteľných zo stránky výrobcu.

3.Typ zmluvy:   Objednávka

4. Miesto plnenia:    Mestská polícia, Cintorínska 6, Nitra.

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:    3 300 € bez DPH

6. Termín dodania:    Do 27.12. 2013

7. Lehota na predloženie ponuky do:    19.12.2013 do 15.00 h
na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy s označením : Súťaž – Dodanie PC zostavy na kamerový systém- neotvárať!
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním uzatvorená zmluva na uvedenú zákazku .

9.Podmienky účasti:
 Uchádzač musí predložiť:  
– doklad o oprávnení  podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu  zákazky, kópia dokladu alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov10.Tvorba ceny:
Ponuka bude predložená v  celkovej cene, pričom cena v Eurách bude uvedená: cena bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH


12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebude predložená ani jedna ponuka,
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“,
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená,
– verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom na požadovaný predmet zákazky.
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014