Výzva na predloženie cenovej ponuky - dodanie kamier do osobných motorových vozidiel
11. marec 2014
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru . Tovar do 3 300 € bez DPH
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru . Tovar do 3 300 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Nitra – Mestská polícia
IČO: 00308 307
Sídlo:
Miesto: Nitra PSČ: 949 01
Ulica: Cintorínska 6
Telefón. 037 69 22 555  fax: 037 69 22 502
Kontaktná osoba:  Jozef Gajdošík, elektronická pošta: msp@mspnitra.sk


2. Opis predmetu zákazky:
Kamery do osobných  motorových vozidiel 5 ks,
rozlíšenie videa: 1920×1080, min.30 snímok za sekundu,
širokouhlý objektív, uhol záberu min. 120 stupňov,
vstavané GPS,
detekcia pohybu (G senzor),
funkcia časová slučka,
možnosť uzamknutia súborov proti prepisu,
sklenený objektív, clona max. f 1,6
ochrana heslom,
Slovenské/České menu.

3.Typ zmluvy:
Objednávka

4. Miesto plnenia:
Mestská polícia, Cintorínska 6, Nitra.

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 5 ks
 1 045 € bez DPH

6. Termín dodania:
Do 25.03. 2014

7. Lehota na predloženie ponuky do:
14.03.2014 do 12.00 h
na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy s označením : Súťaž – Kamery do osobných motorových vozidiel – neotvárať!
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.


8. Vyhodnotenie ponúk:
– do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky určené náležitosti a zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve.
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním uzatvorená zmluva na uvedenú zákazku .


9. Podmienky účasti:
 Uchádzač musí predložiť:  
– doklad o oprávnení  podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu  zákazky alebo doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov – fotokópia dokladov.

10.Tvorba ceny:
Ponuka bude predložená v  celkovej cene, pričom cena v Eurách bude uvedená: cena bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH

12. Elektronická aukcia: nie

13. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebude predložená ani jedna ponuka,
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“,
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená,
– verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom na požadovaný predmet zákazky.
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014