Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Dodanie a montáž alternatívneho pohonu LPG do motorového vozidla“
29. november 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru . Tovar a služba do 3 300 € bez DPH

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru . Tovar a služba do 3 300 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Nitra – Mestská polícia
IČO: 00308 307
Sídlo:
Miesto: Nitra PSČ: 949 01
Ulica: Cintorínska 6
Telefón. 037 69 22 555  fax: 037 69 22 502
Kontaktná osoba:  Silvester Nitry, elektronická pošta: nitry@mspnitra.sk


2. Opis predmetu zákazky:
Dodanie a montáž alternatívneho pohonu do osobného motorového vozidla Dacia Duster 1,6  16V 77 kW/105k – LPG so sekvenčným vstrekovaním napojiteľným na OBD vozidla, nové, certifikované, protokol zo štátnej skúšobne, emisná kontrola.

3.Typ zmluvy:   Objednávka

4. Miesto plnenia:    Mestská polícia, Cintorínska 6, Nitra.

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:    1 200 € bez DPH
Cena musí obsahovať  poplatok za protokol zo štátnej skúšobne a emisnú kontrolu.

6. Termín dodania:    Do 20.12. 2013

7. Lehota na predloženie ponuky do:    4.12.2013 do 9.00 h
na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy s označením : Súťaž – Dodanie a montáž alternatívneho pohonu LPG – neotvárať!
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky a cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním uzatvorená zmluva na uvedenú zákazku .

9.Podmienky účasti:
 Uchádzač musí predložiť:  
– doklad o oprávnení  podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu  zákazky, kópia dokladu alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov

10.Tvorba ceny:
Ponuka bude predložená v  celkovej cene, pričom cena v Eurách bude uvedená: cena bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH

12. Elektronická aukcia: nie

13. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebude predložená ani jedna ponuka,
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“,
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená,
– verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom na požadovaný predmet zákazky.

14. Ďalšie informácie:
Prestavba nesmie mať vplyv na záruku vozidla od dodávateľa vozidla.
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014